Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Структура и дейности

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган.

ДАМТН осъществява следните дейности:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието;

Понастоящем ДАМТН е в състав 451 служители и има следната
Структура:

 • Ръководство: Председател, Заместник-председател, Главен секретар и звена, пряко подчинени на председателя;
 • Обща администрация:
  • дирекция „Финансово-административна - Д ФА;
 • Специализирана администрация:
  • Главна дирекция „Надзор на пазара” – ГД НП;
  • Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”- ГД ИДТН;
  • Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” – ГД ККТГ;
  • Главна дирекция „Метрологичен надзор” – ГД МН;
  • Главна дирекция Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях - ГД НЯСС;
  • Дирекция: Разрешения за оценяване на съответствието – Д РОС.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

Основни цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са:

 • Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания продукти, неверни измервания, опасни за експлоатация съоръжения с повишена опасност и некачествени течни горива;
 • Осигуряване на еднакви условия за предлагане на продукти, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП, строителни продукти, средства за измерване, съоръжения с повишена опасност и течни горива на българския пазар като част от Единния европейски пазар;
 • Осигуряване на условия за предотвратяване  на нечестната конкуренция;
 • Подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието.