Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Република България

Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Метрологичен надзор"

Вид административна услуга
Необходими документи Срок Такса
1.

Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване по реда на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Наредбата)

Законово основание:
чл. 10в, ал. 2, т. 2 от Закона за измерванията (ЗИ) във връзка с раздел ІV, от Глава четвърта на ЗИ

Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 7, ал.1 на Наредбата) към което се прилагат:
 1. Декларация по образец (Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, т. 3 на Наредбата), че заявителят е трета независима страна за проверките, за които кандидатства, или копие от сертификат за системата на управление на качеството за производителите на СИ по чл. 47, ал. 2 от ЗИ.
 2. Наръчник по качеството – 1 екземпляр.
 3. Оригинали на свидетелства за калибриране на еталоните и СИ или копия от тях.
 4. Оригинали или копия от свидетелствата на сертифицираните сравнителни материали, когато такива се използват при проверката на СИ.
 5. Копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките и за определяне на отговорник по качеството, освен ако са посочени поименно в Наръчника по качеството.
 6. Копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките, сертификати за преминато обучение по БДС EN ISO/IEC 17025 и копие от сертификат за одитор поне за един от тях.
 7. Копие от диплома за завършено висше образование, степен „магистър” по специалност, приложима за вида измерване за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките.
 8. Копие от диплома за завършено висше образование, степен „бакалавър” и сертификат за преминато обучение по системи за управление на качеството за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките.
 9. Документ за платена държавна такса за преглед на документите.

14 дена - преглед на документите

от 1 до 3 месеца -отстраняване на несъответствия

14 дена - преглед на коригирани документи

350 лв. за преглед на документите

300 лв. за проверка на място и провеждане на изпит

500 лв. за издаване на заповед за оправомощаване за извършване на проверка на средства за измерване

2.

Изменение на заповед за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване

Законово основание: чл. 50, ал. 3 от Закона за измерванията във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване

Заявление по образец, в което се посочва само настъпилата промяна, придружено със съответните документи по чл. 7, ал. 2 от Наредбата.
Заявлението се подава при промяна на обстоятелства, съдържащи се в заповедта за оправомощаване, а именно:
 1. името/наименованието и адреса/седалището на оправомощеното лице;
 2. вида на проверките, за които лицето е оправомощено;
 3. средствата за измерване, за проверката на които лицето е оправомощено, както и измерваната величина, обхвата на измерване и класа на точност или допустимата грешка на средствата за измерване;
 4. условията за извършване на проверката на средства за измерване и описание на оборудването;
 5. списъка на служителите, които извършват проверките.
1 месец

350 лв. за преглед на документите

300 лв. за проверка на място и провеждане на изпит

150 лв. за изменение на заповедта за оправомощаване

3.

Одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки.

Законово основание:
чл. 67 от Закона за измерванията (ЗИ)

Заявление, по чл. 67, ал. 2 в което се посочват:
 1. наименованието, седалището и адресът на управление на заявителя и видът на дейността, която извършва - производство или внос;
 2. единният идентификационен код БУЛСТАТ
 3. видовете течности, за които са предназначени бутилките, които заявителят произвежда или внася;
 4. местата на производство или съхраняване на бутилките
Към заявлението се прилага на хартиен и на магнитен или оптичен носител графично изображение на избрания идентификационен знак.
7 дни от подаване на заявлението
150 лв. при подаване на заявлението
4.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Законово основание: чл. 89а на Закона за автомобилните превози и чл. 35, ал. 3 на Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи (Наредбата)

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на искане за прекратяване на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на искане за временно спиране действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1 на Наредба № РД-16-1054), към което се прилагат:
 1. Декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 2. Заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
 3. Заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32 на Наредбата;
 4. Заверени копия на документи, които удостоверяват разполагане с подходящо оборудване, издадени от  производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи или от компетентен орган на държава-членка на ЕС;
 5. Заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал.2, т. 2,3,7, 9 и 11 на Наредбата;
 6. План на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с дейностите, за които се кандидатства;
 7. Описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на сервизните карти, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 8. Копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на  лицето,  което кандидатства за ремонт,  да извършва ремонт на съответните типове аналогови тахографи;
 9. Копие на документ за платени такси по ТАРИФА №11.

Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, подава заявление за всеки сервиз поотделно.

Заявленията могат да се подават по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

1 месец

до 3 месеца -отстраняване на несъответствия

150 лв. за преглед на документите.

250 лв. за проверка на място

400 лв. за издаване на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи