Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Република България

Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Метрологичен надзор"

Вид административна услуга
Необходими документи Срок Такса
1. Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване (Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол)
(ГД МН)
Законово основание:
чл. 10в, ал. 2, т. 2 и във връзка с раздел ІV, от Глава четвърта на Закона за измерванията
Заявление по образец  (Приложение № 2 към чл. 7, ал.1 на Наредбата) към което се прилагат:
 1. Декларация по образец (Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, т. 3 на Наредбата), че заявителят е трета независима страна за проверките, за които кандидатства, или копие от сертификат за системата на управление на качеството за производителите на СИ.
 2. Наръчник по качеството – 1 екземпляр.
 3. Оригинали на свидетелства за калибриране на еталоните и СИ или копия от тях.
 4. Оригинали или копия от свидетелствата на сертифицираните сравнителни материали, когато такива се използват при проверката на СИ.
 5. Копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките и за определяне на отговорник по качеството, освен ако са посочени поименно в Наръчника по качеството.
 6. Копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките, сертификати за преминато обучение.
 7. Копие от диплома за завършено висше образование, степен „магистър” по специалност, приложима за вида измерване за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките.
 8. Копие от диплома за завършено висше образование, степен „бакалавър” и сертификат за преминато обучение по системи за управление на качеството за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките.
 9. Документ за платена държавна такса за преглед на документите.

14 дена - преглед на документите

от 1 до 3 месеца -отстраняване на несъответствия

14 дена - преглед на коригирани документи

350 лв. за преглед на документите

300 лв. за проверка на място и провеждане на изпит

500 лв. за издаване на заповед за оправомощаване за извършване на проверка на средства за измерване

2. Изменение на заповед за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване (ГД МН)
Законово основание: чл. 52, от Закона за измерванията във връзка с чл. 13 от наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване
При промяна на:
 1. името/наименованието и адреса/седалището на оправомощеното лице
 2. вида на проверките, за които лицето е оправомощено
 3. средствата за измерване, за проверката на които лицето е оправомощено, както и измерваната величина, обхвата на измерване и класа на точност или допустимата грешка на средствата за измерване
 4. условията за извършване на проверката на средства за измерване и описание на оборудването
 5. списъка на служителите, които извършват проверките
се подава заявление по образец, в което се посочва само настъпилата промяна, придружено със съответните документи по чл. 7, ал. 2
1 месец

350 лв. за преглед на документите

300 лв. за проверка на място и провеждане на изпит

150 лв. за изменение на заповедта за оправомощаване

3. Одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки.
(ГД МН)
Законово основание:
чл. 67 от Закона за измерванията
Заявление, по чл. 67, ал. 2 в което се посочват:
 1. наименованието, седалището и адресът на управление на заявителя и видът на дейността, която извършва - производство или внос;
 2. единният идентификационен код ЕИК по чл. 84 от ДОПК
 3. видовете течности, за които са предназначени бутилките, които заявителят произвежда или внася;
 4. местата на производство или съхраняване на бутилките
Към заявлението се прилагат:
 1. за производителите-графично изображение на избрания идентификационен знак
 2. за вносителите – графично изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак.
Графичното изображение се представя на хартиен и на магнитен или оптичен носител.
7 дни от подаване на заявлението
150 лв. предварително
4.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра  на  лица, извършващи монтаж или монтаж  и ремонт на тахографи
Законово основание: чл. 89а от Закона за автомобилните превози и Наредба № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на искане за прекратяване на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 34, ал.1 на Наредба № РД-16-1054 от 10.10 2008 г.), към което се прилагат:
 1. Декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 2. Заверени копия на документи за образование и квалификация и за регистрирани трудови договори на персонала;
 3. Заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници;
 4. Заверени копия на документи, които удостоверяват разполагане с подходящо оборудване, издадени от  производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи или от компетентен орган на държава-членка на ЕС;
 5. Заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал.2, т. 2,3,7, 9 и 11 от Наредба №  РД-16-1054 от 10.10.2008 г.;
 6. План на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с дейностите, за които се кандидатства;
 7. Описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на сервизните карти, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 8. Копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на  лицето,  което кандидатства за ремонт,  да извършва ремонт на съответните типове аналогови тахографи;
 9. Копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал.8 от Закона за автомобилните превози

Забележка:

 • Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, подава заявление за всеки сервиз поотделно.
 • Заявлението може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

1 месец

до 3 месеца -отстраняване на несъответствия

до 15 дни - когато не се изисква проверка на място

150 лв. за преглед на документите.

250 лв. за проверка на място

400 лв. за издаване на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи