Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Република България

Административни услуги, извършвани от Дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието"

 

Вид административна услуга
Необходими документи Срок Такса
1. Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието по наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания (ЗТИП) Писмено заявление, придружено от документите, определени от съответната наредба по ЗТИП 6 месеца

a)   Предварително заплащане на 700 лв. за преглед на документите

б)   Такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа 11 (ДВ бр. 50 от 1.06.1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28.12.2012 г.)

2. Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд Писмено заявление, придружено от документите, определени от наредбата 14 дни
няма

П-РОС-07.01 „Процедура за оценка на кандидати за органи за оценяване на съответствието“
П-РОС-07.02 „Процедура за извършване на проверки на органи, притежаващи разрешения за оценяване на съответствието“
П-РОС-07.03 „Процедура за определяне и администриране на уникален код на производители и на идентификационен код на нотифициран орган“