Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Република България

Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"

Информация за предоставяните услуги можете да видите тук.

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за издаване на разрешение за пускане в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма Наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите
ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за подаване на уведомление за промяна на обстоятелства при лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации

Вид административна услуга
Необходими документи Срок   
Такса
1.

Заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност (СПО), в частта в която се отнасят за съоръженията.
(РО ИДТН)

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност в частта им, която се отнася до тези съоръжения

1. Искане (свободен текст) и документи за заверка

технически и/или работен проект - 1 бр.

От 14 до 28 дни, в зависимост от бр. на СПО в обекта. Определя се по фактическо вложено време, такса за 1 час - 13 лв.
2.

Заверяване на техническата документация за ремонт на СПО.
(РО ИДТН)

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за заверяване на техническата документация за ремонт на съоръжения с повишена опасност

1. Искане (свободен текст) и документи за заверка

работен проект – 1 бр.

14 дни Определя се по фактическо вложено време, такса за 1 час – 13 лв.
3.

Заверяване на проектантската и конструкторска документация за производство на СПО, за които няма наредби, определящи съществени изисквания.
(РО „ИДТН”)

ИНСТРУКЦИЯ за реда и начина за заверяване на проектантската и конструкторска документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма Наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите

1. Искане (свободен текст) и документи за заверка

работен проект - 1 бр.

14 дни Определя се по фактическо вложено време, такса за 1 час – 13 лв.
4.
Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО (по чл. 36, ал. 1 на ЗТИП).
(РО ИДТН/ГД ИДТН)
1. Писмено заявление
2. Документ за платена такса за преглед на документи.
3. Документи
4. Документ за платена такса за проверка на място.
45 дни Таксите се заплащат предварително, преди извършване на съответната услуга, както следва:
  1. за преглед на документи - 145 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението за вписване, и по 25 лв. за всеки следващ вид;
  2. за проверка на място - 140 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението, и по 40 лв. за всеки следващ вид.
5. Вписване в регистъра и издаване на удостоверения на лица, които извършват монтиране, ремонтиране, поддържане и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на ел. енергия от възобновяеми източници - регистрационният режим е отменен с §1 от Закона за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници обн., ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г.
1. Писмено заявление и документи
27 дни 145 лв.
6.
Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО. (ГД ИДТН)
1. Искане (свободен текст) и 1 бр. учебна програма и план за обучение.
15 работни дни няма такса
7.
Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО.
(ГД ИДТН)
1. Искане (свободен текст).
2. Заверена програма за обучение – 1 бр.
3. Документи.
10 дни няма такса
8.
Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО  (по чл. 34а, ал. 1 на ЗТИП).
(РО ИДТН/ГД ИДТН)
1. Заявление.
2. Документ за платена такса за преглед на документи.
3. Документация.
4. Документ за платена такса за проверка на място
64 дни Таксите се заплащат предварително, преди извършване на съответната услуга, както следва:
  1. за преглед на документи - 325 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението за лицензиране, и по 65 лв. за всеки следващ вид;
  2. за проверка на място - 250 лв. за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението, и по 80 лв. за всеки следващ вид.
9.
Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на СПО (РО ИДТН)
1. Молба (свободен текст) за регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на СПО.
2. Ревизионна книга.
3. Документи.
10 дни Такса за регистриране няма.
Таксата за първоначален технически преглед е в размер съгл. чл. 18 от Тарифа №11