Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Основните правила за безопасна работа и експлоатация на електрически бойлери

Списък на лицата, оправомощени за проверка на водомери в гр. София

Заповед А-333/29.05.2014 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 49 от 13.06.2014 г.)

Заповед А-791/30.09.2015 г. за изменение на Заповед А-333/29.05.2014 г. за определяне на периодичност на последващите проверки на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 85 от 2015 г.)

Разширяване на обхвата на акредитация на изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки в ГД”ККТГ” към ДАМТН

Годишен график за извършване на планирани проверки на нотифицирани органи през 2018 г.

Заявление за определяне на уникален код на производител установен на територията на Република България

Заявление за определяне на уникален код на производител установен на територията на трета държава

Полезна информация за производителите на плавателни съдове

ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

Полезна информация за зареждане на гориво

Съдържание на ЕС декларацията за съответствие за асансьор

Съдържание на ЕС декларацията за съответствие за предпазни устройства за асансьори

ДАМТН използва въведената от Националната агенция за приходи електронна услуга и по служебен път изисква и се снабдява с удостоверения по чл. 87, ал. 10 и ал. 11

Полезна информация за личните предпазни средства за скиори и сноубордисти

Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

Полезна информация за потребителя при избора на слънчеви очила

Полезна информация за ползвателите на асансьори