Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Структура и дейности

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган.

ДАМТН осъществява следните дейности:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване на лица за извършване на проверка на средства за измерване;
 • регистриране и контрол на лица, регистрирани да извършват монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
 • издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието;
 • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Понастоящем ДАМТН е в състав 451 служители и има следната структура:

 • Ръководство: Председател, Заместник-председатели, Главен секретар и финансови контрольори.
 • Обща администрация:
  • Дирекция „Финансово-административна - Д ФА;
 • Специализирана администрация:
  • Главна дирекция „Надзор на пазара” – ГД НП;
  • Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”- ГД ИДТН;
  • Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” – ГД ККТГ;
  • Главна дирекция „Метрологичен надзор” – ГД МН;
  • Главна дирекция Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях - ГД НЯСС;
  • Дирекция Разрешения за оценяване на съответствието – Д РОС.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

Основните цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са стратегически и оперативни.