Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Обща администрация

Лице за контакт:
Илза Чинкова, Директор
1797 София, бул. "Г.М.Димитров" № 52А, ет.4
Тел.: +359 2 89 29 743
Факс: + 359 2 986 17 07    
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общата администрация на ДАМТН е организирана в дирекция "Финансово-административна". Дирекцията е отговорна за изпълнението на следните задачи:

1. в областта на финансово-счетоводната дейност:
а) подпомага председателя, заместник-председателите и главния секретар за правилното и законосъобразното разходване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства, като осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет; осигурява ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата и бюджетната дисциплина;
б) организира и осъществява счетоводната отчетност на ДАМТН на касова и начислена
основа в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетни организации счетоводни стандарти и указания;
в) изготвя своевременно заявките за лимити за необходими средства на ДАМТН;
г) изготвя периодичните отчети и годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и тримесечните и годишните оборотни ведомости на ДАМТН;
д) разработва проект на бюджет на ДАМТН, както и тригодишна бюджетна прогноза в
съответствие със Закона за публичните финанси, с решението на Министерския съвет за бюджетната процедура за съответната година, указанията на министъра на финансите, указанията на министъра на икономиката и с Единната бюджетна класификация; участва в процеса на управление на бюджетните средства на ДАМТН; изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на ДАМТН;
е) подготвя ведомости за заплати и платежни документи върху заплатите на работниците и служителите;
ж) организира и провежда инвентаризациите на активите и пасивите в ДАМТН по реда,
приложим за бюджетните организации;
з) извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските
операции и разходването на бюджетните средства;
и) подпомага председателя при организацията и изграждането на системата за финансово управление и контрол;
к) регистрира и обработва болнични листове на служителите от ДАМТН и изпраща в
НОИ необходимата информация; изготвя необходимите финансови документи за пенсиониране и образци за трудовия стаж (УП-2 и УП-3) на служителите от ДАМТН;
л) осигурява своевременното събиране на вземанията на ДАМТН;
м) организира съхранението на счетоводната информация и документи и тяхното ползване съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
н) подпомага председателя, заместник-председателите и главния секретар за правилното и законосъобразното разходване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства;

2. в областта по управление на собствеността:
а) осигурява поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени и/или собственост на ДАМТН;
б) осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините,
оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на ДАМТН;
в) извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности при спазване разпоредбите на действащото законодателство;
г) организира и осигурява транспортното обслужване, експлоатацията и поддръжката на автопарка на ДАМТН и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградите на ДАМТН и прилежащите им терени;
д) отговаря за правилното управление, стопанисване и законосъобразно използване на
недвижимата собственост на ДАМТН, поддържа регистър на недвижимата собственост и не допуска разхищения и злоупотреби със стоково-материални ценности;
е) отговаря за навременното и законосъобразно актуване и деактуване на недвижимите
имоти, предоставени за ползване и/или собственост на ДАМТН;
ж) изготвя, обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на
дълготрайни материални активи (основен ремонт, обзавеждане и оборудване) и отчита усвоените средства на капиталовите разходи в системата на ДАМТН; организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския контрол;
з) осигурява ДАМТН с необходимите консумативи и материали за дейността й;
организира завеждането и разпределянето на материалните активи на ДАМТН и участва в процеса по извършване на инвентаризации;

3. в областта на информационните технологии:
а) организира и осигурява техническата поддръжка на автоматизираната комуникационна инфраструктура на ДАМТН - локални мрежи и комуникационно оборудване;
б) организира и осигурява поддръжката на хардуера и софтуера на компютърната техника в ДАМТН и оказва методическа помощ на служителите при използване на внедрения софтуер;
в) проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за
нуждите на агенцията и тяхната наличност на пазара на информационни технологии; организира осигуряването на ДАМТН с интернет услуги;
г) подготвя техническите задания за доставка на компютърна техника или възлагане за
разработка на софтуер;
д) осигурява синхрона, съвместимостта и сигурността на информационната система на
ДАМТН с информационната система на държавната администрация, както и обмена на
информация по електронен път;
е) отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство и въвеждането на правила за информационна сигурност и оперативна съвместимост на данните, обменяни между администрациите;
ж) следи за ефективното използване на наличната техника, локалната мрежа и интернет;
з) следи за новости по заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията
софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер; следи за неоторизиран достъп до мрежата;
и) ежедневно архивира данните върху технически носител;
к) организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията;
л) администрира, поддържа и развива информационната система и информационния сайт на ДАМТН;
м) организира и осигурява поддръжката на телефонната централа и вътрешните телефонни постове;
н) осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в
работата на ДАМТН, и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;
о) поддържа и актуализира интернет страницата на ДАМТН, като публикува текуща
информация в нея;

4. в областта на сигурността:
а) разработва плана за привеждане на ДАМТН от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
б) разработва военновременния план и го актуализира периодично в съответствие с Методологията за военновременно планиране, като отговаря за поддръжката на пунктовете за военновременно управление в техническа изправност;
в) организира подготовката на ръководния състав за привеждане на ДАМТН от мирно във военно положение; планира, организира и осъществява участие в учения по отбранително-мобилизационната подготовка;
г) организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;
контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
д) отговаря, организира и провежда мероприятията за планиране и осигуряване на дейностите по управление при бедствия, аварии, пожарна безопасност и отбранително-мобилизационна подготовка в ДАМТН;
е) организира и контролира спазването на нормативните и техническите изисквания за
противопожарна защита в сградите на ДАМТН;
ж) осъществява функции по вътрешната сигурност и сигурността на информацията;
з) организира пропускателния режим и охраната в сградите на ДАМТН;
и) изпълнява и други задачи, възложени от председателя, свързани с подготовката на
работа при кризи и във военно време;

5. в областта на управление на човешките ресурси:
а) подготвя проекта на структура, изготвя и актуализира длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на ДАМТН;
б) организира дейностите по набиране и подбор на персонал, изготвя актовете и документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения; организира дейността и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в ДАМТН;
в) планира и организира обучението на персонала, повишаването и поддържането на
професионалната квалификация и преквалификация на служителите, създава условия за
повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
г) координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите;
д) осигурява технически дейността по оценяване на изпълнението на служителите в
ДАМТН и оказва методическа подкрепа по прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация;
е) организира дейностите по ползване на отпуски и подготвя документите за пенсиониране на служителите; отговаря за достъпа и съхраняването на личните данни на служителите в ДАМТН;
ж) води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, отчита отпуските и заверява молбите на служителите за ползването им, приема болнични листове и ги предава в счетоводството;
з) организира обученията по безопасност и здраве при работа, провежда началния и периодични инструктажи на служителите по здравословни и безопасни условия на труд;
и) води статистическата отчетност за числеността на персонала, заплащането и израстването в кариерата на служителите в ДАМТН; издава документи и удостоверения, свързани с тях;

6. в областта на административното и деловодното обслужване:
а) организира цялостната дейност по административното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа "едно гише", включително по електронен път; организира предоставянето на Комплексно административно обслужване (КАО);
б) организира и осъществява деловодната обработка и цялостното обслужване на документооборота съгласно изискванията на Единната система за деловодство посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на ДАМТН;
в) организира приемането на заявки за административни услуги, предава ги за изпълнение на звената в администрацията, следи за спазването на стандартите при изходящата кореспонденция;
г) обработва входящата и изходящата кореспонденция и я предоставя за резолюция на
председателя, заместник-председателите и на главния секретар, отговаря за разнасянето на кореспонденцията по адресати;
д) следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките, като регулярно докладва на главния секретар;
е) систематизира и съхранява документите в архива съгласно номенклатурата на делата, изготвя справки и отчети за дейността на ДАМТН във връзка с извършените административни услуги;
ж) организира експертизи на ценността на документите, тяхната обработка и предаването им в Централния държавен архив;
з) предоставя информация на административните звена относно актовете на Министерския съвет, Народното събрание и Министерството на икономиката, отнасящи се до дейността на ДАМТН;
и) осигурява информация за административните услуги, извършвани от ДАМТН, предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи, предоставя информация за хода на работата по преписката;

7. в областта на правното обслужване:
а) осъществява правна помощ на председателя, на неговите заместници, на главния секретар и на административните звена на ДАМТН с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси, изготвя и/или съгласува заповеди, договори, документи, свързани с дейността на ДАМТН;
б) участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейностите на
ДАМТН, дава становища по тях и ги съгласува;
в) участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори; съгласува и дава становища по законосъобразността на проектите на договори;
г) контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с
възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със
служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена
отговорност на виновните лица;
д) проучва и анализира прилагането на нормативните актове от компетентност на ДАМТН и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
е) осъществява кореспонденцията по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира председателя за тях;
ж) осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт,
арбитражен съд и пред Комисията за защита от дискриминация;
з) изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, извършва справки и съставя отчети по Закона за достъп до обществена информация;
и) изготвя мнения и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения от физически и юридически лица;
к) участва със свои представители във всички конкурси и търгове, провеждани от ДАМТН, и оказва юридическа помощ на всички звена в структурата на ДАМТН при
осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки по правни въпроси;
л) съгласува наказателните постановления и съдейства за изпълнение на дейностите,
свързани с връчване, обжалване, изпращане на Националната агенция за приходите и/или на съдебни изпълнители и архивиране;
м) съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на
ДАМТН;
н) осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки;

8. в областта на обществените поръчки:
а) планира, организира и координира всички дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; изготвя годишен план и годишен обобщен график за провеждане на всички обществени поръчки през съответната година;
б) разработва документациите за участие без техническите условия, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
в) изпраща информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз;
г) осъществява взаимодействие с Агенцията за обществени поръчки във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки;
д) организира сключването на договорите за възлагане на обществени поръчки и осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с функционално
отговорното административно звено;
е) следи за изпълнението на договорите, сключени от председателя за осигуряване на
дейностите в ДАМТН;
ж) води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
з) съхранява сключените договори за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки заедно със съставените по тях досиета;
и) отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за
провеждане на обществени поръчки;
к) изготвя ежегодно обобщена информация за проведените обществени поръчки.

9. в областта на техническата хармонизация, международното сътрудничество, подготовката на проекти, планирането и отчетността на дейността:
а) организира и координира подготовката на задгранични командировки и оформянето на необходимите документи за това;
б) организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации в областите на дейност на ДАМТН;
в) организира международните изяви на председателя, на заместник-председателите, на главния секретар и на другите служители на ДАМТН;
г) подпомага дирекциите и обобщава информацията при разработването на програмния бюджет и отчет, на периодичните и годишните отчети и доклади за дейността на ДАМТН и за състоянието на администрацията и на годишния доклад за състоянието на системата за оценка и управление на риска, на системата за управление на качеството и на системата за финансово управление и контрол;
д) координира действията на другите административни звена във връзка с участието им в планирането и отчитането на дейността на ДАМТН;
е) организира и координира подготовката на междуведомствени споразумения за сътрудничество съобразно функционалната компетентност на агенцията и координира изпълнението им;
ж) организира разработването на проекти, финансирани по програми и фондове на Европейския съюз, или на двустранни програми за сътрудничество;
з) организира изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;
и) координира и участва в подготовката на становища, позиции и информация във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз, съобразно функционалната компетентност на ДАМТН;
к) координира участието на представители на ДАМТН и участва с експерти в работните групи, комитети и други работни форуми на Европейската комисия;
л) изпълнява функциите на контактна точка на ДАМТН в Механизма за организация и координация на обмена на информация, свързана с прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218/21 от 13.08.2008 г.).