Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Други
Отговор от:
Въпрос 14:
Отговор:
Забележка: Валидно към

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 13:

Здравейте ,интересувам се каква е държавната такса за издаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО.

Отговор:

Таксите, които се заплащат за услугите на ДАМТН са определени от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси (Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г посл. изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г.). Посочената тарифа можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на Нормативна уредба >=> наредби

Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 12:

Бихте ли ми казали какви документи и сертификати са ми необходими за да внасям хранителни добавки от Китай? Благодаря предварително

Отговор:

С Наредба № 47 от 28 декември 2004 г. за изискванията към хранителните добавки (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2007 г.) (Обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.44 от 5 Юни 2007г) е издадена от Министерството на здравеопазването и с нея се определят изискванията към хранителните добавки.

Наредба № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните ( Обн. ДВ. бр.44 от 29 Април 2002г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г. е издадена от Министерството на здравеопазването и определя: видовете добавки, разрешени да се използват при производството на храни, хигиенните изисквания към тях и допустимите максимални нива за някои от тях в готовите храни; информацията, която трябва да се отбелязва върху опаковката на добавките и/или в съпровождащата ги документация; условията и реда за разрешаване използването на нови добавки в храните, както и за разширяване обсега на прилагане на вече разрешена добавка; държавния контрол върху производството и употребата на добавки.

Наредбите са издадени на основание чл. 6а, ал. 2 от Закона за храните.

Пълна информация относно нормативната уредба на Министерството на здравеопазването можете да намерите на интернет адрес: www.mh.government.bg
Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 11:

Интересуваме във вашата агенция може ли да бъде изпитана домакинска стълба дали отговаря на БДС №131.Благодаря предварително за отговора.

Отговор:

ДАМТН не осъществява дейности по изпитване на домакински стълби.

Списък с акредитирани лаборатории за изпитване можете да намерите на Интернет страницата на Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", на адрес: www.nab-bas.bg.

Информация за интересуващите Ви изпитвания можете да получите също и от Българския институт по метрология на адрес: гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" №52Б, Централа: 971 11 01, Интернет страница: http://www.bim.government.bg
Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 10:

Здравейте , имам един вапрос . Как се изчислява отоплителния коефициент на алуминиев радиатор ( или едни ребро ) . Спрямо кубатурата на стаята ? Вапроса е във връзка какви радиатори да си закупя за апартамента .

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос, зададен на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) можем да Ви информираме, че всеки производител на алуминиеви радиатори в каталозите си посочва топлинната мощност на ребро. В зависимост от типа, размера и др. тя е различна.Специалистите в тази област, по формули, изчисляват общата, необходима за помещението, топлинна мощност и съответнонеобходимите брой  ребра от даден вид.

Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 9:

Уважеми колеги, моля да ни дадете информация възможно ли е да бъде официално сертифициран обемът на цистерни за дизелово гориво - резервоари, намиращи се в сгради на детски заведения? отдел "Образование", район "Възраждане"

Отговор:

Информация за акредитирани лица можете да намерите на Интернет страницата на Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", на адрес: www.nab-bas.bg.

Информация за услугите, които предлага Българския институт по метрология можете да намерите на тяхната интернет страница: http://www.bim.government.bg.

Обект на метрологичен надзор от страна на ДАМТН са обемните разходомери за течности, различни от вода, и допълнителни устройства към тях в обхвата на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн., ДВ, бр. 98 от 7.11.2003 г, посл. изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г.), които подлежат на метрологичен контрол, включително проверка по реда на Закона за измерванията (Обн., ДВ, бр. 46 /2002 г., изм., бр. 88/2005 г., бр. 95/2005 г., бр. 99/2005, бр. 36/2008 г.).

Съгласно чл. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.) само резервоарите по § 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, (приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г., обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.) са съоръжения под налягане и подлежат на технически надзор от страна на ДАМТН.

Горе цитираните нормативни актове можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН , http://www.damtn.government.bg в рубрика нормативна уредба.
Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.
Въпрос 8:

Бихте ли дали точен отговор относно параметрите на температурата в работните помещения на администрацията - най- висока и най- ниска температура при която вече е застрашено здравето на работещите

Отговор:

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор не контролира температурата в работните помещения.

Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., посл. изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г.) и от приетите на негово основание наредби.

Необходимата Ви информация можете да получите от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и/или от Министерството на труда и социалната политика с координати:
Интернет страница: http://www.mlsp.government.bg
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Адрес
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон за контакт
8119 443
Факс: 988 44 05; 986 13 18
Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 7:

Zdraveite,interesuva me dali ima nqkakvi iziskvaniq otnosno dokumenti i kontrol pri vnos na ry4ni 4asovnici ot Kitai

Отговор:

Изискванията за безопасност на продуктите, които се пускат на пазара, са уредени от  Закон за защита на потребителите (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. Дв. бр.23 от 27 Март 2009г.).

С Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (Обн. Дв. бр.69 от 17 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2008г.) се определят опасните химични вещества и препарати, чиято търговия и употреба са ограничени или забранени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

Изискванията за етикетиране на нехранителни стоки, предлагани на потребителите, са регламентирани от Наредбата за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки (Обн. Дв. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. Дв.бр.39 от 26 Май 2009г.)
За допълнителна информация се обърнете към Комисия за защита на потребителите на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Забележка: Пишете на кирилица.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.
Въпрос 6:

Как да измеря нивото на радон в къщата си (на 50 км. от София)? Има ли уреди, които се продават в България, или фирми, които извършват такива услуги?

Отговор:

В отговор на Ваш въпрос, получен на интернет страницата на ДАМТН, можем да Ви информираме, че измерванията на нивото на радон не са обект на регулиране от страна на ДАМТН. За информация се обърнете към Министерство на околната среда и водите на адрес:
www.moew.government.bg

Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 5:

Bih jelala da znam, kakvo e rabotnoto vreme za  podavane na zajavlenie za registrazija.

Отговор:

Работното време на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е от 09 до 17.30 часа с обедна почивка от 12.30 до 13 часа.

Забележка: Пишете на кирилица.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.
Въпрос 4:

КОЙ КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА ДАМТН относно извършваните от тях проверки и съставяне на актове?

Отговор:

По реда на: чл. 59 от Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., посл. изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.); на чл. 94, (4) от Закона за измерванията (Обн., ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г, посл. изм, ДВ,  бр. 36 от 4.04.2008 г. ) и на чл. 43, (4) от Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., посл. Изм. ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г.) „Установяването на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания” ( Обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1969г., посл. изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.) Съгласно чл. 1, този закон определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.

Съгласно чл. 10 от Устройствения правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., посл. изм.ДВ, бр. 48 от 26.06.2009 г.) - Структурата на ДАМТН включва инспекторат на пряко подчинение на председателя за осъществяване на контрол върху дейността на ДАМТН. По реда на чл. 11 от правилника Инспекторатът:

  1. извършва цялостни и тематични проверки по нареждане на председателя относно осъществяваната от ДАМТН дейност;
  2. осъществява контрол за изпълнението на заповедите на председателя, когато това му е възложено;
  3. дава становища за отстраняване на допуснатите нарушения и пропуски в работата на административните звена;
  4. оказва помощ по организацията на работа на административните звена;
  5. извършва проверки и дава становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и организации;
  6. периодично подготвя информация за резултатите от контролната си дейност, като анализира причините и условията за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им.

Нормативните актове, регламентиращи дейността на ДАМТН можете да намерите на интернет страницата на агенцията, http://www.damtn.government.bg в рубрика нормативна уредба.

Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.
Въпрос 3:

Предстои ли някакво ограничение за пускане на пазара на ел.уреди, които в положение ''стенбай'' изразходват повече от 1 ват ел.енертия

Отговор:

Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим "в готовност" и режим "изключен" влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 1 от приложение II се прилага след изтичането на една година от датата, посочена в първия параграф, която гласи: „1. Една година след влизане в сила на настоящия регламент:
а) Консумация на мощност в режим "изключен":
Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние на режим "изключен" не трябва да надвишава 1,00 W.
б) Консумация на мощност в режим(ите) "в готовност":
Консумацията на мощност от оборудването във всяко състояние, осигуряващо само функция за повторно активиране или осигуряващо само функция за повторно активиране и просто индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана, не трябва да надвишава 1,00 W.”

Точка 2 от приложение II се прилага след изтичането на четири години от датата, посочена в първия параграф.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.

Въпрос 2:

Здравейте, бих искала да разбера дали има някакви нормативни уредби с които да са регламентирани изискванията на които трябва да отговарят материалите , от които се произвеждат бебешки дрехи.
Благодаря предварително

Отговор:

С Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (Обн. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г.) се определят: изискванията за етикетиране на текстилните продукти; изискванията към наименованията на текстилните продукти и методите за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси от влакна.

Изискванията към облеклото за деца до 1 година са определени в Наредба № 18 за хигиенните изисквания за облеклото за деца до 14-годишна възраст (Обн. ДВ. бр.64 от 14 Август 1979г.). В наредбата за посочени изисквания към текстилните материали, предназначени за изработване на облеклото.
Забележка: Валидно към 30.09.2011г.

 

Отговор от: 30.09.2011 г.
Въпрос 1:

Здравейте! Интересувам се каква е процедурата по проверка и издаване на сертификат за съответствие на детоксикатор.
Благодаря предваритлно! ДЕТОКСИКАТОР ST-901 C е видът на детоксикаторът.

Отговор:

Медицинските изделия в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия (Приета с ПМС № 186 от 31.07.2007 г., обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007 г. изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г.) трябва да отговарят на нейните изисквания. Наредбата е приета на основание чл. 18, т. 1, 2, 3 и 5 и чл. 61, ал. 4 от Закона за медицинските изделия. (Обн. ДВ, бр.46 от 12 Юни 2007г. изм. ДВ, бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 Юни 2009г.).

Орган за надзор върху медицинските изделия е Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването. Относно необходимите документи и разрешения за пускането на пазара на медицински изделия можете да се обърнете към Дирекция “Медицински изделия”.

Координати на ИАЛ: 1504, София, бул. Янко Сакъзов 26; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; интернет страница: www.bda.bg

Забележка: Валидно към 30.09.2011г.