Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Антикорупция

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава".

Настоящата рубрика цели да осигури публичност и прозрачност на действията на администрацията на ДАМТН и да предотврати възникването на конфликти на интереси, корупционни практики или корупция на служителите на агенцията.

Отчет за изпълнение на мерките от антикорупционния план на ДАМТН за 2018 г.

Антикорупционен план на ДАМТН за 2019 г.