Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

За агенцията

ДАМТНДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
 • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП);
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • Закон за измерванията (ЗИ);
 • Закон за автомобилните превози (ЗАвП);
 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Закон за туризма (ЗТ);
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
 • Закон за водите (ЗВ).

Основни цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са:

 • Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания промишлени продукти, опасни за използване съоръжения с повишена опасност, неверни измервания и некачествени течни горива;
 • Гарантиране на еднакви условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от Единния европейски пазар,
 • Подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието;
 • Осигуряване на безопасна експлоатация на язовирите чрез извършване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

Понастоящем ДАМТН е в състав 451 служители и има следната структура:

 • ръководство (председател, 2 заместник-председатели, главен секретар);
 • 2-ма финансови контрольори, пряко подчинени на председателя;
 • обща администрация:
  • дирекция „Финансово-административна“ – Д ФА;
 • специализирана администрация:
 • Главна дирекция „Надзор на пазара” – ГД НП;
 • Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – ГД ИДТН;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” – ГД ККТГ;
 • Главна дирекция „Метрологичен надзор” – ГД МН;
 • Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” - ГД НЯСС;
 • Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” – Д РОС.

Конкретните резултати от дейността на ДАМТН в периода 2012 – 2015 г., както и целевите стойности на показателите за изпълнение за 2016 г. могат да се видят от таблицата по-долу:

ОТЧЕТЕНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма  „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на българската икономика”
Показатели за изпълнение Мерна единица
Отчет Целева стойност
2012 2013 2014 2015 2016
Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието
Бр. 119 194 138 142 140
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието Бр. 157 217 161 201 150
Инспектирани СИ по план и по сигнали Бр. 15432 22382 18696 17230 15500

Контрол на партиди ПОКП:

партиди с еднакви количества

продукти с различни количества

Бр.

 

1294

5444

 

2116

4735

 

1727

5836

 

1618

4247

 

800

1700

Извършени проверки по получени /подадени уведомления по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки - RAPEX Бр. 1047 892 1135 844 *
Изпитани типове продукти за нуждите на НП Бр. 47 32 33 64 40
Унищожени или върнати на доставчика/производителя несъответстващи продукти Бр. 10533 6068 523 896 *
Извършени проверки за спазване на техническото законодателство по ЗТИП и ЗИ Бр. 25628 22382 20975 17828 15000
Технически прегледи на СПО Бр. 17673 17743 18576 16072 13500
Извършени проверки на лицензирани и регистрирани фирми Бр. 1063 1164 912 944 950
Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи Бр. 133 151 155 160 160
Извършени проверки на обекти, разпространяващи течни горива Бр. 511 504 445 1156 820
Изпитани проби от течни горива
Бр. 962 973 813 1134 1300
Издадени акта за установяване на административни нарушения
Бр. 2689 3226 1942 2359 *
Издадени наказателни постановления Бр. 2421 2822 1623 1645 *

* Не може да се планира

В светлината на нарастващите изисквания на Европейския Съюз по отношение осигуряване на защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания протребителски продукти, опасни за използване съоръжения с повишена опасност, неверни измервания и некачествени течни горива, както и в светлината на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти, отговорностите и дейността на ДАМТН като държавен надзорен орган ще играят все по-съществена роля за осигуряване защита на живота и здравето на хората, безопасност на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите, когато продуктите пуснати на пазара и/или в действие са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE