Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

За агенцията

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход.


Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП);
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • Закон за измерванията (ЗИ);
 • Закон за автомобилните превози (ЗАвП);
 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Закон за медицинските изделия (ЗМИ);
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Закон за туризма (ЗТ);
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).


Основни цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са:

 • Защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания промишлени продукти, опасни за използване съоръжения с повишена опасност, неверни измервания и некачествени течни горива;
 • Гарантиране на еднакви условия за предлагане на продукти, които са в обхвата на компетенциите на ДАМТН, на българския пазар като част от Единния европейски пазар,
 • Подпомагане функционирането на националната система за оценяване на съответствието.

 

Понастоящем ДАМТН е в състав 340 служители и има следната структура:

 • ръководство (председател, заместник-председател, главен секретар) и звена, пряко подчинени на председателя;
 • обща администрация:
  • дирекция "Административно-правно и информационно обслужване“  - Д „АПИО“
  • дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – Д „ФСДУС“
 • специализирана администрация:
 • „Надзор на пазара” – ГД „НП”;
 • „Инспекция за държавен технически надзор” – ГД „ИДТН”;
 • „Контрол на качеството на течните горива” – ГД „ККТГ”;
 • „Метрологичен надзор” – ГД „МН”;
 • „Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието” – Д „ПККРОС”.

Конкретните резултати от дейността на ДАМТН в периода 2010 – 2013 г., както и целевите стойности на показателите за изпълнение за 2014 г. могат да се видят от таблицата по-долу:

ОТЧЕТЕНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма  „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на българската икономика”
Отчет Целева стойност
Показатели за изпълнение Мерна единица
2010 2011 2012 2013 2014
Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието
Бр. 184 148 119 194 125
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието Бр. 91 129 157 217 130
Инспектирани СИ по план и по сигнали Бр. 19058 23684 15432 22382 12500

Контрол на партиди ПОКП:

партиди с еднакви количества

продукти с различни количества

Бр.

 

1078

4798

 

1995

6016

 

1294

5444

 

2116

4735

 

1500

4000

Извършени проверки по получени /подадени уведомления по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки - RAPEX Бр. 899
633
1047 892 *
Изпитани типове продукти за нуждите на НП Бр. 36 28 47 32 42
Унищожени или върнати на доставчика/производителя несъответстващи продукти Бр. 33147 9256
10533 6068 *
Извършени проверки за спазване на техническото законодателство по ЗТИП и ЗИ Бр. 20581 17912 25628 22382 15000
Технически прегледи на СПО Бр. 16589 16203 17673 17743 17000
Извършени проверки на лицензирани и регистрирани фирми Бр. 699 948 1063 1164 700
Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи Бр. 108 127 133 151 150
Извършени проверки на обекти, разпространяващи течни горива Бр. 484 509 511 504 500
Изпитани проби от течни горива
Бр. 1915 980 962 973 950
Издадени акта за установяване на административни нарушения
Бр. 2496 2717
2689 3226 *
Издадени наказателни постановления Бр. 2174 2264
2421 2822 *

* Не може да се планира

В светлината на нарастващите изисквания на Европейския Съюз по отношение осигуряване на защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания протребителски продукти, опасни за използване съоръжения с повишена опасност, неверни измервания и некачествени течни горива, както и в светлината на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти, отговорностите и дейността на ДАМТН като държавен надзорен орган ще играят все по-съществена роля за осигуряване защита на живота и здравето на хората, безопасност на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите, когато продуктите пуснати на пазара и/или в действие са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение.