Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" (Д “ФСДУС”)

Лице за контакт:Д „ФСДУС“
Илза Чинкова, Директор
1797 София, бул. "Г.М.Димитров" № 52А, ет.4
Тел.:    + 359 2 980 92 70; +359 2 89 297 43
Факс:    + 359 2 986 17 07    
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Основни функции:

 1. подпомага председателя и заместник-председателя за правилното и законосъобразното разходване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
 2. организира разработването на проекта на бюджет на ДАМТН;
 3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на ДАМТН в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
 4. осигурява ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина;
 5. участва при организацията, изграждането и функционирането на системата за финансово  управление и контрол;
 6. изготвя периодично финансови анализи и прогнози за дейността на ДАМТН;
 7. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставя годишния финансов отчет на агенцията;
 8. извършва предварителен контрол за законосъобразност по Закона за финансовото управление и  контрол в публичния сектор по отношение на дейността на регионалните звена на ДАМТН чрез лица, определени от председателя на ДАМТН;
 9. организира завеждането и отчитането на материалните активи на ДАМТН и редовното извършване на инвентаризации;
 10. извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности при спазване разпоредбите на действащото законодателство;
 11. осигурява поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на ДАМТН;
 12. организира и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и съхранява досиетата за тях;
 13. следи за изпълнението на договорите, сключени от председателя, за осигуряване на дейностите в ДАМТН;
 14. организира и провежда технически мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност;
 15. организира и осигурява транспортното обслужване, почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградите на ДАМТН и прилежащите им терени.

Структура:

Отдел "Финансово-стопански"
Лице за контакт:
Катя Илиева, Началник на отдел
1797 София, бул. "Г.М.Димитров" № 52А, ет.4
Тел.: + 359 2 981 00 90; + 359 2 89 297 62;
Факс: + 359 2 986 17 07;
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Отдел "Управление на собствеността"
Лице за контакт:
Динко Мандов, и.д. Началник на отдел
1797 София, ул. "Лъчезар Станчев" № 13, ет.2
Тел.: + 359 2 980 51 11; + 359 2 9396 714
Факс: + 359 2 986 17 07;
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.