Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Устройство и безопасна експлоатация на газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове
Отговор от: 14.03.2012 г.

Въпрос 11:

Кои са необходимите документи и пред кои институции се представят за придобиване на правоспособност /лиценз /за упражняване на монтаж на Автомобилни Газови Уредби?

Отговор:

С Постановление на Министерския съвет № 338 от 9 декември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 99 от 2012 г.),  са изменени и допълнени три нормативни акта (наредби) така, че считано от 20.12.2011 г. автомобилните газови уредби (АГУ) са изключени от списъка на съоръженията с повишена опасност и са отменени всички изисквания на тези наредби по отношение на устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на АГУ. Отменени са и всички правомощия на ДАМТН по отношение на АГУ. Уведомявам Ви, че и преди влезлите в сила от 20.12.2011 г. нормативни изменения не са съществували, а и сега не ни е известно да съществуват нормативни изисквания за придобиване на права за монтаж на  АГУ.

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 10:

Семейството ми наследи автомобил закупен от Холандия и регистриран преди няколко години в КАТ -бензин/газ. Не разполагам с никакви документи за газовата инсталация, която очевидно е качествена. По тази причина ми отказват да направят преглед и да издадат съответния документ и стикер. Моля да ме упътите къде мога да легитимирам като редовна газовата уредба на автомобила. Логично е да съществува такъв сервиз, макар да не намирам информация. Благодаря!

Отговор:

Техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на автомобилните газови уредби (АГУ) се уреждат с:

 

 • НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ (Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.).
 • НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.).

Горе посочените нормативни актове можете да намерите и на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на Нормативна уредба

Преди преглед на автомобила от КАТ трябва да е осъществен ТН на АГУ и да са нанесени изискуемите от горе посочените наредби знаци.
РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА И СТРУКТУРНО ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (дата на последно обновяване: 16.2.2010 г.) по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., посл. изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г.) е публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg в рубрика РЕГИСТРИ.

 

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 9:

По повод на желанието на нашата фирма да получи разрешително за ремонт и преустройство на автогазови уредби, молим да получим разяснение на кои стандарти трябва да отговарят нашите продукти, а именно-монтаж, ремонт и преустройство на автогазови уредби? Също така списък с документи, които трябва да представим в регионалното представителство на ДАМТН.
Благподаря предварително, с пожелание за успешен ден, оставам в очакване на вашият отгвор, Петя Бангеева.

Отговор:

На интернет страницата на ДАМТН  http://www.damtn.government.bg, в рубрика АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУТИ можете да  да изтеглите файл с пълната информация, относно административните услуги и правното им основание, характеристиките, и процедури по тяхното извършване, както и необходимите документи, които трябва да подадете, включително изискванията за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване  на съоръженията с повишена опасност,  на основание чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., посл. изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г.)

Техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на автомобилните газови уредби се уреждат с:

 • Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 22.10.2004 г., изм., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.)
 • Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г.)

Наредбите са приети на основание на чл. 31 от ЗТИП.

Горе посочените нормативни документи можете да намерите и на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на Нормативна уредба.

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 8:

1.На какви изисквания трябва да отговаря фирмата за проверка на газ сигнализатори за ВВГ и метан. 2. Подлежат ли на проверка маркучите на колонките за зареждане на АГУ с пропан-бутан.

Отговор:

Техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на автомобилните газови уредби се уреждат с:

 • Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 22.10.2004 г., изм., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.)
 • Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г.)

Наредбите са приети на основание на чл. 31 от ЗТИП.

Горе посочените нормативни документи можете да намерите и на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на НОРМАТИВНА УРЕДБА.

На интернет страницата на ДАМТН  в рубрика АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУТИ можете да  да изтеглите файл с пълната информация, относно административните услуги и правното им основание, характеристиките, и процедури по тяхното извършване, както и необходимите документи, които трябва да подадете, включително изискванията за:

 • Разрешаване на пускането в експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби, определящи съществени изисквания , на основание чл. 40 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., посл. изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г.)
 • Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност , на основание чл. 34а от ЗТИП
 • Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност на основание чл. 39 и чл. 42 от ЗТИП
Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 7:

Интересувам се дали горелките към водогрейните котли, ползващи гориво природен газ се считат за газови уреди или се разглеждат като част от котела.

Отговор:

Съгласно чл. 2, т 1 от НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ГАЗОВИТЕ УРЕДИ (Обн. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г) горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с тези горелки, се отнасят към газовите уреди. Газовите уреди в обхвата на наредбата трябва да отговарят на нейните изисквания.

Горелките в комплектацията на горивните уредби на котлите трябва да отговарят на изискванията на НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ (Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.)

В случай че котелът попада в обхвата на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г.) той подлежи на технически надзор по реда на наредбата.

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 6:

Здравейте! Имтересувам се дали има закан, с който да склоня свой съсед да преостанови използването на газова бутилка за отопление, тъй като не просто се страхувам, а дори се опасявам, че я използва неправилни,тъй като се удеща мирис на газ дори в коридора?Предварително Благодаря за отговора!
С уважение:Геновева Йорданова

Отговор:

Съоръженията с повишена опасност, които по смисъла на Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86/1999г., посл. изм. ДВ. бр.74/2009г.) са: котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове с технически характеристики и параметри, определени с наредбите по чл. 31, подлежат на технически надзор за спазване на изискванията, определени с тези наредби.

Газовите уреди подлежат на технически надзор по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.).

Технически преглед на бутилки за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан се извършат от лица, получили лицензия от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да осъществяват технически надзор на такива съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на наредбата е публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg
Ползвателят е длъжен да избере лице от регистъра, което да извърши технически преглед на ползваната от него бутилка.
Писмен сигнал за нередности можете да подадете в отдел канцелария на ДАМТН на адрес гр. София 1000, ул."Шести септември" № 21 или на електронния адрес на агенцията: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Горе цитираните нормативни актове можете да намерите също на интернет страницата на ДАМТН , http://www.damtn.government.bg в рубрика нормативна уредба.

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 5:

Закупих си оригинални немски  газови котлони - употребявани на пропан-бутан газ. Напълно функциониращи, в изправност. В Германия за употребявани уреди не издават сертификати или декларации. Какво е необходимо, за да мога да ги използвам. Предпочитам немска употребявана техника, а не нова китайска или турска. Моля за Вашата информация.

Отговор:

Газовите котлони трябва за отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (Обн. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г.)

Газовите котлони подлежат на технически надзор по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.).

Горе цитираните нормативни актове можете да намерите също на интернет страницата на ДАМТН , http://www.damtn.government.bg в рубрика нормативна уредба.

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 4:

Газов котлон - преносим, какъвто има почти във всяка кухня, подлежи ли на регистрация пред орган за технически надзор по чл.185 на НУБЕТНГСВВГ.

Отговор:

Газовите котлони подлежат на технически надзор по реда на  Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.).

Горе цитираната наредба можете да намерите също на интернет страницата на ДАМТН , http://www.damtn.government.bg в рубрика нормативна уредба.

Въпросите относно изисквания, технически надзор (ТН), проверка на домакински газови бутилки.

Технически преглед на бутилки за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан могат да извършат лица, получили лицензия от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да осъществяват технически надзор на такива съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. Списък с такива лица можете да откриете в раздел “регистри” на страница на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в интернет. Необходимо е да си изберете лице от този списък, което да извърши технически преглед на Вашата бутилка. Поради измененията в цитираната наредба в списъка ще срещнете записи: “Бутилки с обем до 0,1 m3 и варели за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.”, “Транспортируеми съоръжения под налягане, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID, ...”, “Резервоари съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане.” и “Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID.”, като в част от записите вместо “резервоари” е уточнено “бутилки” или “бутилки и варели”. Всички лица, имащи цитираните записи в лицензиите си, могат да извършат технически преглед на Вашата бутилка.
Категорично e забранено пълненето на бутилки на автомобилните газоснабдителни станции от колонките за зареждане на автомобилни газови уредби с втечнен въглеводороден газ пропан-бутан.

Пълненето на бутилки с обем до 5 dm3 (5 литра) се извършва в обособени за целта пунктове, а бутилките с по-голям обем - в пълначни станции.

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 3:

Допустимо ли е изграждане на Сградни и Вътрешни газови инсталации по така "измислените" Типови Проекти за СГИ и ВГИ,тъй като нямят нищто общо с изгражданите обекти дори и от формална гледна точка и водят до потенциални опасности.На практика всяка СГИ и ВГИ са неповторими и строго индивидуални и са дефинирани:

 1. От архитектурния проект/няма типови арх.проекти на практика/
 2. От желанието на потребителя/инвеститора,клиента
Отговор:

Техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на газовите инсталации се уреждат с:

 • Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 22.10.2004 г., изм., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.)
 • Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г.)

Наредбите са приети на основание на чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., посл. изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г),.

Горе посочените нормативни документи можете да намерите и на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на Нормативна уредба.

Изискванията към строежите, енергоснабдителните мрежи и съоръжения, проектирането и строителството са регламентирани от Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., посл. изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.) и от съответните наредби, приети на негово основание.

За информация относно изискванията към архитектурните проекти можете да се обърнете към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес: Ул." Кирил и Методий" № 17 – 19; Централа - 9405 9.
Нормативната база на МРРБ можете да намерите на интернет страницата на министерството - www.mrrb.government.bg

Забележка:

 

Отговор от:
Въпрос 2:

Тема: gazova uredba
kolko struva akt za neredovna gazova uredba

Отговор:

В глава шеста, Административно наказателни разпоредби на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., посл. изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г) можете да намерите размера глобите, които се заплащат в зависимост от вида на издадения акт за нарушение.

В наказателното постановление, което получавате се определя размера на глобата, която трябва да платите.

Горе посочения закон е публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg в Нормативна уредба.

Забележка: Валидно към

 

Отговор от:
Въпрос 1:

Изпратени: 15 Юни 2009 г. 21:58
Здравейте интересува ме какви са изискванията да се отвори пункт за преглед на автомобилни газови уредби.

Отговор:

Изискванията към лицата за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), в това число на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ и на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ са уредени с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., посл. изм., бр. 32 от 28.04.2009 г.)

Техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на автомобилните газови уредби са регламентирани от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 32/2009 г.) и от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 32/2009 г.).

Горе посочените нормативни документи можете да намерите и на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на Нормативна уредба.
Вашият пункт трябва да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., посл. изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.) и на приетите на негово основание наредби, отнасящи се до такива обекти.

Пунктът трябва покрива изискванията на Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (Обн. ДВ. бр.58 от 28 Юли 1987г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 1994г.) и на изискванията за пожарна безопасност на обектите в експлоатация, които можете да намерите на интернет страницата на Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" към МВР: http://www.nspbzn.mvr.bg/default.htm на нормативна уредба или на адрес: гр. София 1309 ул."Пиротска" №171А, тел.: 02/9821065, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Забележка: