Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД"ИДТН"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" (ГД"ИДТН")

ГД”ИДТН” е част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите и регламентирани в т.1 от Приложение № 1 на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

Лице за контакт:

Юлиан Иванов, Главен директор
Тел.:    + 359 2 988 50 43; + 359 2 89297 47;
Факс:   + 359 2 980 92 89
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  


ГД”ИДТН” е организирана административно в 1 централен и 11 регионални отдела и има следната сфера на дейност:

Сфера на дейност:

 • Заверява за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми:
 • Регистрира и издава удостоверения на лица за извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;
 • Регистрира съоръженията с повишена опасност и води досие за всяко съоръжение;
 • Издава разрешения за експлоатация на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
 • Извършва първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, за съответствието им с нормативните изисквания;
 • Съгласува учебните програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност, разрешава провеждането на курсовете и издава документите за правоспособност;
 • Обследва и анализира причините и условията за възникване на аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност и предприема необходимите мерки за предотвратяване на аварии;
 • За неизпълнение на нормативните изисквания прилага следните принудителни административни мерки:
  • издава задължителни писмени предписания на собственици, работодатели, длъжностни и други лица;
  • разпорежда писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност;
 • Организира издаването на лицензии на лица, които кандидатстват за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, за съответствието им с изискванията и условията за получаване на лицензия, извършва проверки на лицензираните лица за спазване на тези изисквания и за изпълнението на задълженията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;
 • Води регистър на лицензираните лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за тях;
 • Заверява инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, отнасяща се до тези съоръжения;
 • Подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на правомощията му по чл. 3, ал. 2, т. 7;
 • Извършва наблюдение на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти;
 • Извършва проверки на пуснати на пазара и/или в действие продукти по т. 15 за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;
 • Извършва проверки на декларациите за съответствие и на части от техническите досиета на продуктите по т. 15, отнасящи се за съответствието им със съществените изисквания към тях, и взема образци или проби от продукти за изпитване в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;
 • Дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, за изтеглянето от пазара или за унищожаването на продуктите по т. 15, които не съответстват на съществените изисквания, и подготвя информация за тези съоръжения с цел предоставянето й на средствата за масово осведомяване;
 • Организира регистрирането и издаването на удостоверения на лица за извършване на дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, извършва периодични проверки на регистрираните лица, заличава лицата от регистъра и обезсилва издадените удостоверения;
 • Участва в работни групи и проекти на Европейската конфедерация на организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска (CEOC).
Град
Тел. код Пощ. код
Адрес и телефон
София 02 1797 бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4
тел. 986-45-88 - началник на отдел “ГИДТН”
тел. 988-52-15 - инспектори “Подемно-транспортна техника”  (ПТТ)
тел. 986 45 59 - инспектори “Техника под налягане и газови съоръжения и инсталации” (ТН и ГСИ)
София 02 1784 ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5
тел/факс 975-36-84 – н-к на РО “ИДТН”
тел. 974-54-96 - инспектори ТН и асансьори,
тел. 974-62-93 - инспектори ГСИ
тел. 974-09-35 - инспектори ПТТ
Перник 076 2300 ул. “Радомир” № 1, ет. 2
тел/факс 60-11-82 – инспектори
Благоевград 073 2700 ул. “Свобода” № 1, ет. 2, п.к. 457
тел/факс 88-40-89 – н-к на РО “ИДТН”, инспектори
Кюстендил 078 2500 Гаров площад № 1, ет. 2
тел/факс 52-30-60 - инспектори
Бургас 056 8010 к-с “Славейков”, ул. “Проф. Я. Якимов”, ет. 3
тел/факс  86-00-09 - н-к на РО “ИДТН”
тел. 86-00-10 - инспектори
тел. 86-02-72 - инспектори
Варна 052 9023 ул. “Мургаш” № 5, п.к. 171
тел/факс 75-03-20 – н-к на РО “ИДТН”
тел. 75-03-07,  75-03-10 - инспектори
Добрич 058 9300 ул. “Независимост” № 7, Община Добрич, корпус 3
тел. 60-45-07 - инспектори
Велико Търново 062 5000 ул. “Христо Ботев” № 2, ет. 2
тел/факс 62-79-22 - н-к на РО “ИДТН”, инспектори
Габрово 066 5300 ул. “3-ти март”
тел. 80-13-39 - инспектори
Враца 092 3000 ул. “Безименна” № 5, ет. 3, п.к. 45
тел/факс 64-80-75 – н-к на РО “ИДТН”
тел. 64-74-53 – инспектори
Монтана 096 3400 ул. “Хр. Ботев” № 67, ет. 5
тел. 30-64-65 - инспектори
Плевен 064 5800 бул. “Дойран” № 27, ет. 2
тел/факс 83-71-26 – н-к на РО “ИДТН”, инспектори
Ловеч 068 5500 ул. “Търговска” № 24, дом “Преслав”
тел. 60-31-68
Пловдив 032 4000 бул. “Санкт Петербург” № 67,
тел/факс 26-54-50 – н-к на РО “ИДТН”
тел. 63-04-50 – инспектори ГСИ
тел. 63-04-51 – инспектори ТН и ПТТ
Русе 082 7000 ул. “Кап. Райчо Николов” № 1, ет. 1, п.к. 357
тел/факс 87-11-91- н-к на отдел РО “ИДТН”
тел. 83-49-12 - инспектори
Стара Загора 042 6000 бул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет. 11, п.к. 60
тел/факс 62-13-73 – н-к на РО “ИДТН”
тел. 62-47-66  –  инспектори
Сливен
044
8800
кв. “Индустиален”, ул. “Родопи” № 6
тел. 66-23-02 - н-к на сектор, инспектори
Хасково
038
6300
ул. “Ивайло” № 1
тел/факс 62-26-72 – инспектори
тел. 62-40-57 - инспектори
Шумен 054 9700 бул. “Мадара” № 13А
тел/факс 86-52-37 – н-к на РО “ИДТН”, инспектори
Търговище 0601 7700 ул. “Иван Вазов” № 1, ст. 14,
тел/факс 6-55-11 - инспектори
Разград
084
7200
ул. “Бели лом” № 15, п.к. 138
тел. 66-22-52 - инспектори