Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД ИДТН

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР" (ГД"ИДТН")

ГД ИДТН е част от специализираната администрация в рамките на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. ГД ИДТН осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност, попадащи в обхвата на наредбите по чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и регламентирани в т.1 от Приложение № 1 на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. ГД ИДТН осъществява и надзор на пазара на на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от ЗТИП, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти.

Лице за контакт:
Димитър Михайлов, и.д. Главен директор

Тел.:    + 359 2 988 50 43; + 359 2 89297 47;
Факс:   + 359 2 980 92 89
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  
Гр. София 1797, бул. "Д-р. Г. М. Димитров" № 52 А, ет. 4

Биография

Сфера на дейност на ГД ИДТН:

 • Заверява за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми:
  • проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;
  • техническата документация за ремонт на съоръженията;
  • инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, отнасяща се до тези съоръжения;
 • Организира вписването на лица, кандидатстващи за вписване в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и издаването на удостоверения за вписване в регистъра, както и заличаването на лицата от регистъра и обезсилването на издадените им удостоверения;
 • Води регистър на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за тях;
 • Регистрира съоръженията с повишена опасност и води досие за всяко регистрирано  съоръжение;
 • Извършва първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, за съответствието им с нормативните изисквания;
 • Съгласува учебните програми и планове за обучение в училищата и курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност, разрешава провеждането на курсовете и издава документите за правоспособност;
 • Обследва и анализира причините и условията за възникване на аварии и злополуки със съоръжения с повишена опасност и предприема необходимите мерки за предотвратяване на аварии;
 • За неизпълнение на нормативните изисквания прилага следните принудителни административни мерки:
  • издава задължителни писмени предписания на собственици, работодатели, длъжностни и други лица;
  • разпорежда писмено спиране на експлоатацията на предприятия и/или съоръжения с повишена опасност;
 • Организира издаването на лицензии на лица, които кандидатстват за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и вписването им в регистъра на ДАМТН, извършва проверки на лицензираните лица за спазване на изискванията и за изпълнението на задълженията им съгласно ЗТИП и наредбите по чл. 31, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от закона, както и организира отнемането на лицензии и заличаването на лицата от регистъра;
 • Води регистър на лицензираните лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за тях;
 • Подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на методическо ръководство на специализираните органи за технически надзор на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната;
 • Извършва наблюдение и/или проверка на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от ЗТИП, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти, като:
  • Извършва проверки на пуснати на пазара и/или в действие продукти за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;
  • Извършва проверки на декларациите за съответствие и на части от техническите досиета на продуктите, отнасящи се за съответствието им със съществените изисквания към тях, и взема образци или проби от продукти за изпитване в случаите, предвидени в ЗТИП;
  • Дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, за изтеглянето от пазара или за унищожаването на продуктите, които не съответстват на съществените изисквания, и подготвя информация за тези съоръжения с цел предоставянето й на средствата за масово осведомяване;
 • Участва в работни групи и проекти на Европейската конфедерация на организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска (CEOC).

Структура на ГД ИДТН и данни за контакт:
ГД ИДТН е организирана административно в един централен отдел и три регионални отдела, всеки от които има по два сектора.

Звено, адрес, e-mail
Лице за контакт Телефон
Отдел “Инспекция за държавен технически надзор – Контролно-методичен”
гр. София 1797
бул. "Д-р. Г. М. Димитров" № 52 А, ет. 4
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

и.д. Началник на отдел
Иван Иванов

Инспектори

02 986 45 88
02 89297 61

02 89297 74
02 89297 61

Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” -  Западна България
гр. София 1784
ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Началник на отдел
Димитър
Гюров
02 975 36 84
 • Сектор “Инспекция за държавен технически надзор” – Западен централен район

гр. София 1784
ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Началник на сектор
Николина
Генова

02 975 36 84
Офис София
гр. София 1784
ул. “Проф. Петър Мутафчиев” № 2, ет. 5
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 02 974 62 93
02 974 54 96
02 974 09 35
Офис Враца
гр. Враца 3000
ул. “Безименна” № 5, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 092 64 74 53
092 64 80 75
Офис Монтана
гр. Монтана  3400
ул. “Хр. Ботев” № 67, ет. 5
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 096 30 64 65
 • Сектор “Инспекция за държавен технически надзор” – Югозападен район

гр. Благоевград 2700
ул. “Свобода” № 1, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

и.д. Началник на сектор
Нели Карипова
073 88 40 89
Офис Благоевград
гр. Благоевград 2700
ул. “Свобода” № 1, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 073 88 40 89
Офис Кюстендил
гр. Кюстендил 2500
Гаров площад № 1, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 078 52 30 60
Офис Перник
гр. Перник 2300
ул. Радомир № 1, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 076 60 11 82
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” -  Северна България

гр. Варна 9023
ул. Мургаш № 5, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Началник на отдел
Михаил
Попов
052 75 03 20
 • Сектор “Инспекция за държавен технически надзор” – Северен централен район

гр. Плевен 9023
бул. “Дойран” № 27, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Началник на сектор
Валентин
Костов

064 83 71 26
Офис Плевен
гр. Плевен 9023
бул. “Дойран” № 27, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 064 83 71 26
Офис Ловеч
гр. Ловеч 5500
ул. “Търговска” № 24, дом “Преслав”, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 068 60 31 68
Офис Велико Търново
гр. Велико Търново 5000
ул. “Христо Ботев” № 2, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 062 62 79 22
Офис Русе
гр. Русе  7000
ул. “Кап. Райчо Николов” № 1, ет. 1
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 082 87 11 91
082 83 49 12
 • Сектор “Инспекция за държавен технически надзор” – Североизточен район

гр. Варна 9023
ул. Мургаш № 5, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Началник на сектор
Михаил
Попов

052 75 03 20
Офис Варна
гр. Варна 9023
ул. Мургаш № 5, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 052 75 03 10
052 75 03 07
Офис Добрич
гр. Добрич 9300
ул. “Независимост” № 7
Община Добрич, корпус 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 058 60 45 07
Офис Шумен
гр. Шумен 9700
бул. “Мадара” № 13А
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 054 86 52 37
Офис Търговище
гр. Търговище 7700
ул. “Иван Вазов” № 1
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 0601 6 55 11
Офис Разград
гр. Разград
ул. “Бели лом” № 15
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 084 66 22 52
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” -  Южна България
гр. Пловдив 4000
бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Началник на отдел
Димитър Михайлов
032 63 04 51
 • Сектор “Инспекция за държавен технически надзор” – Югоизточен район

гр. Бургас 8010
ул. “Проф. Я. Якимов” № 25, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Началник на сектор
Димитринка Русева
056 86 00 09
Офис Бургас
гр. Бургас 8010
ул. “Проф. Я. Якимов” № 25, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 056 86 00 10
056 86 02 72
Офис Сливен
гр. Сливен 8800
кв. “Индустиален”
ул. “Родопи” № 6
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 044 66 23 02
Офис Ямбол
гр. Ямбол 8600
ул. “Д. Благоев” № 13
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори  
046 66 35 35
 • Сектор “Инспекция за държавен технически надзор” – Южен централен район

гр. Пловдив 4000
бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Началник на сектор
032 26 54 50
Офис Пловдив
гр. Пловдив 4000
бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 032 63 04 50
032 63 04 51
Офис Стара Загора
гр. Стара Загора 6000
бул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет. 11
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 042 62 13 73
042 60 47 66
Офис Хасково
гр. Хасково 6300
ул. “Ивайло” № 1, ет. 1
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектори 
038 62 26 72
038 62 40 57