Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД ККТГ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” е част от  специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява своята дейност в изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна нейна дейност е да контролира качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.    

Лице за контакти:

Васил Ненчев, Главен директор
Тел.:    + 359 2 975 38 12;
Факс:    + 359 2 876 24 90
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Сфери на дейност:

ГД "Контрол на качеството на течните горива" извършва:

 • Наблюдение и контрол на течни горива, за които има установени изисквания за качество; предприема действия за установяване съответствието на течни горива с изискванията за качество, като извършва проверки на лицата, които: пускат или внасят течни горива на пазара, разпространяват, транспортират съхраняват или използват течни горива;
 • Предприема действия за установяване съответствието на течните горива с изискванията за качество, като;
  • проверява документите, които придружават течните горива;
  • взема проби от течни горива;
  • изпитва взетите проби в подвижна и/или стационарна лаборатория и при необходимост възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории;
  • извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на течните горива с изискванията за качество;
  • организира изпитване на арбитражните проби от течни горива в трета акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за съответствие с изискванията за качество на горивата;
 • Издава задължителни предписания за временно спиране или за забрана на пускането на пазара, разпространението или използването на течните горива в случаите, когато се установи нарушение при проверката на документите, придружаващи горивата, или несъответствие с изискванията за качество;
 • Издава задължителни предписания за изтегляне на течни горива от пазара, когато резултатите от изпитванията на арбитражни проби потвърждават установеното несъответствие или резултатите, установени с констативни протоколи не са оспорени по съответния ред и не е проведено арбитражно изпитване;
 • Предприема действия срещу лицата, издали декларация за съответствие на течни горива, които не съответстват на изискванията за качество;
 • Подготвя информация за качеството на течните горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади пред Европейската комисия.

Структура:
*Изпитвателната лаборатория е акредитирана от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 сертификат за акредитация рег. № 35 ЛИ/29.04.2013 г., валиден до 30.09.2016 г.

Адрес, e-mail

Лице за контакт

Телефон

Факс

ГД  ”Контрол на качеството на течните горива”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” 2
E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Васил Ненчев
Главен директор

02 975 38 12

02 876 24 90

Отдел „Контролно-методичен”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Росица Калоянова
Началник на отдел

02 974 38 55

 

Отдел "Надзор на качеството на течните горива", месторабота гр. София

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Иво Атанасов
Началник на отдел
02 974 31 92 02 974 31 92

Месторабота - гр. София

гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2

Н. Николов
К. Пасков
02 974 31 92 02 974 31 92
Месторабота - гр. Бургас
гр. Бургас, ж.к. ”Славейков”, ул.”Проф. Я. Якимов” № 25  
Г. Чобанова
М. Атанасова
А. Медаров
056 860 142 056 860 142
Месторабота - гр. Пловдив
гр. Пловдив, бул. ”Санкт Петербург” № 2
Н. Митовска
Ю. Станков
В. Желев
032 622 979 032 622 979
Месторабота - гр. Хасково
гр. Хасково, ул. ”Панорама” № 2
Е. Димитрова
Д. Иванова
038 664 890 038 664 890
Месторабота - гр.  Плевен
гр. Плевен, ул. ”Дойран” № 27
М. Недялкова
Г. Цанов
064 823 186 064 823 186
Месторабота - гр. Варна
гр. Варна, кв. ”Владиславово”, ул. „Мургаш” № 5
Г. Петкова
Б. Петров
052 750 317 052 750 317
Месторабота - гр. Русе
гр. Русе, ул. „Кап. Райчо Николов” № 1
Д. Шафранов
А. Мангозова
082 820 296 082 820 296
Отдел "Изпитване на горива, смазочни материали и присадки"
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Христина Шигулова-Василева
Началник на отдел
02 876 15 32 02 876 15 32
 • Сектор „Стационарна лаборатория-София”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Татяна Шопова
и.д Началник на сектор
02 876 07 81 02 876 07 81
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Плевен”
гр. Плевен, ул. ”Дойран” № 27
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Васил Станев
Началник на сектор
064 821 604 064 821 604
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Бургас”
гр. Бургас, ж.к. ”Славейков”, ул. ”Проф. Я. Якимов” № 25
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Данаил Илиев
Началник на сектор
056 860 145 056 860 145

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГД ККТГ

Прилагано законодателство, свързано с четири директиви на Европейския парламент: