Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД ККТГ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” е част от  специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява своята дейност в изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна нейна дейност е да контролира качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.    

Лице за контакти:

Васил Ненчев, и.д. Главен директор
Тел.:    + 359 2 975 38 12;
Факс:    + 359 2 876 24 90
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Сфери на дейност:

ГД "Контрол на качеството на течните горива" извършва:

 • Наблюдение и контрол на течни горива, за които има установени изисквания за качество; предприема действия за установяване съответствието на течни горива с изискванията за качество, като извършва проверки на лицата, които: пускат или внасят течни горива на пазара, разпространяват, транспортират съхраняват или използват течни горива;
 • Предприема действия за установяване съответствието на течните горива с изискванията за качество, като;
  • проверява документите, които придружават течните горива;
  • взема проби от течни горива;
  • изпитва взетите проби в подвижна и/или стационарна лаборатория и при необходимост възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории;
  • извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на течните горива с изискванията за качество;
  • организира изпитване на арбитражните проби от течни горива в трета акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за съответствие с изискванията за качество на горивата;
 • Издава задължителни предписания за временно спиране или за забрана на пускането на пазара, разпространението или използването на течните горива в случаите, когато се установи нарушение при проверката на документите, придружаващи горивата, или несъответствие с изискванията за качество;
 • Издава задължителни предписания за изтегляне на течни горива от пазара, когато резултатите от изпитванията на арбитражни проби потвърждават установеното несъответствие или резултатите, установени с констативни протоколи не са оспорени по съответния ред и не е проведено арбитражно изпитване;
 • Предприема действия срещу лицата, издали декларация за съответствие на течни горива, които не съответстват на изискванията за качество;
 • Подготвя информация за качеството на течните горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади пред Европейската комисия.

Структура:
ГД ККТГ се състои от три регионални отдела-“РО ККТГ” в София, Плевен и Бургас със звена в в градовете Варна, Русе, Пловдив и Хасково; отдел „Контролно методичен”; отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки”, в състава на който има Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки. Лабораторията се състои от три сектора – сектор „Стационарна лаборатория-София”, сектор ”Подвижна лаборатория-Бургас” и сектор ”Подвижна лаборатория-Плевен”. Изпитвателната лаборатория е акредитирана от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 сертификат за акредитация рег. № 35 ЛИ/29.04.2013 г., валиден до 30.09.2016 г. (структурна схема)

Адрес, e-mail

Лице за контакт

Телефон

Факс

ГД  ”Контрол на качеството на течните горива”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” 2
E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Васил Ненчев
и.д. Главен директор

02 975 38 12

02 876 24 90

Отдел „Контролно-методичен”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Росица Калоянова
Началник на отдел

02 974 38 55

 

“РО ККТГ София”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Иво Атанасов
и.д. Началник на отдел

02 974 31 92

02 974 31 92

„РО ККТГ Бургас” 8010
гр. Бургас, ж. к. .”Славейков”, ул.”Проф. Я. Якимов” № 25
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Тодор Хараламбиев
Началник на отдел

056 860 142

056 860 142

„РО ККТГ Бургас” – звено Пловдив
гр. Пловдив, бул. ”Санкт Петербург” № 2

Надя Митовска
Анка Христоскова
Георги Мурджев

032 622 979

032 622 979

„РО ККТГ Бургас” - звено Хасково
гр. Хасково, ул. ”Панорама” № 2

Евгения Димитрова
Даниела Иванова

038 664 890

038 664 890

„РО ККТГ Плевен”
гр. Плевен, ул. ”Дойран” № 27
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Михаил Маринов
Началник на отдел

064 823 186

064 823 186

„РО ККТГ Плевен” - звено Варна
гр. Варна, кв. ”Владиславово”, ул. „Мургаш”№5

Галя Петкова
Божидар Петров

052 750 317

052 750 317

„РО ККТГ Плевен” - звено Русе,
гр. Русе, ул. „Кап. Райчо Николов” №1
Демир Шафранов
Ангелина Мангозова

082 820 296

082 820 296

отдел ИГСМП
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Гулинка Нешева
Началник на отдел

Биография

02 876 15 32

02 876 15 32

сектор „Стационарна лаборатория-София”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Силвия Самичкова
Началник на сектор

Биография

02 876 07 81

02 876 07 81

сектор „Подвижна лаборатория-Плевен”
гр. Плевен, ул.”Дойран” № 27
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Васил Станев
Началник на сектор

064 821 604

064 821 604

сектор „Подвижна лаборатория-Бургас”
гр. Бургас, ж. к. .”Славейков”, ул.”Проф. Я. Якимов” № 25
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Данаил Илиев
Началник на сектор

056 860 145

056 860 145

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГД ККТГ

Прилагано законодателство, свързано с четири директиви на Европейския парламент: