Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Официален бюлетин на ДАМТН

В официалния бюлетин на ДАМТН се публикуват актуалните регистри, които се водят и съхраняват в ДАМТН, свързани с осъществявания от ДАМТН надзор на лица, извършващи дейности в областта на метрологията, техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и оценяване на съответствието.


Метрологичен надзор

Заповед А-616/11.09.2018 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.)

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства на измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

План за извършване на метрологичен надзор на оправомощените лица


Държавен технически надзор

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Образец - xlsx формат

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ:

РО ИДТН ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯОценяване на съответствието

Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/
Национален регистър „Уникален код на производители на плавателни съдове“

Сметките по които се плащат таксите за извършваните от ДАМТН услуги са посочени в таблицата.
Плащанията могат да бъдат направени по банков път по посочените сметки за различните градове или в брой в касите на ДАМТН в гр. София и страната.
Плащанията могат да бъдат извършвани и чрез ПОС терминални устройства, намиращи се в касите на ДАМТН.
За направените плащания ще бъдат издавани фактури, които могат да бъдат получавани на място или изпращани по пощата на адрес, посочен от клиента.

ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

 


 

Отпаднали режими

Лицензирани фирми от ДАМТН за сервиз на ЕТАФП /по наредба 35/ - Издаването на тези лицензии е преустановено

Регистър на вписаните в ДАМТН лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ – регистрационният режим е отменен с §1 от Закона за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници обн., ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г.

Регистър на лица, извършващи сервиз и ремонт на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и електронни системи с фискална памет (ЕСФП): Считано от 08.03.2013 г. настоящата административна услуга ще се извършва от Българския институт по метрология и БИМ ще поддържа настоящия регистър.
Фирмите, заличени от регистъра на сервизните фирми на фискални устройства (ФУ)