Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Обяви
Петък, 30 Януари 2009 15:23

Обява за набиране на оферти за: „Избор на лицензиран изпълнител за ликвидация, унищожаване и предаване на дълготрайни активи и материали на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Във връзка с приключила процедура  за бракуване, трансформиране и унищожаване на дълготрайни активи и материали и необходимостта от тяхната ликвидация и унищожаване, ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на лицензиран изпълнител за изпълнение на посочените дейности.

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52 А, до 17.30 ч. на 31.08.2017 г.

Критерий за оценка на офертите:

 • „Най-висока цена", предложена за ДМА по Приложение № 1.
 1. Срокът за изпълнение на дейностите е един месец, считано от датата на сключване на договор.
 2. Материалите и активите подробно посочени в Приложение 1, ще бъдат взети в присъствие на комисии назначени за целта по места, унищожени чрез натрошаване, разкомплектоване и предадени в пунктовете за изкупуване.
 3. Изземването за унищожаване на ДМА и материалните запаси ще се извършва по тяхното местонахождение в страната, а именно:
  • гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 13
  • гр. София,. ул. "Проф.П.Мутафчиев" № 2
  • гр. Бургас, "Проф.Якимов" № 25
  • гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 67
  • гр. Благоевград, ул. "Свобода" № 1
  • гр. Русе, ул. "Капитан Райчо Николов" № 1
  • гр. Монтана, ул. "Христо Ботев" № 67
  • гр. Видин, пл. "Бдинци" № 1
  • гр. Плевен, ул. "Дойран" № 21
  • гр. Ловеч, ул."Търговска" № 24
  • гр. Велико Търново, ул. "Чумерна" № 1
  • гр. Габрово, кв. "Хр. Смирненски", ул. "Бодра смяна" № 3
 4. Кандидат може да участва поотделно за всяка една позиция или за всички заедно, като това се отбелязва в офертата.
 5. Заплащането на договорената цена за изкупуване на електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, метални отпадъци, пластмасови отпадъци и тонер касети ще се извърши в срок до 2 работни дни след представяне на подписан констативен протокол за вид и количество на предадените за унищожаване ДМА и материални запаси и удостоверено с кантарна бележка.
 6. Всички разходи за цялостно изпълнение на договора са включени в предложената крайна цена от участника.
 7. При извършване на дейността си, участниците следва да спазват изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Закона за управление на отпадъци.
 8. При подаване на оферти участниците следва да представят разрешение за работа и лиценз за извършване на съответната дейност.
 9. Договор за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката може да бъде сключен с няколко изпълнители в съответствие с оценката на офертите /предложени цени/.
 10. Договор може да бъде сключен с един изпълнител за няколко позиции, когато по тях е класиран на първо място.
 11. Участниците следва да предложат единични цени за услугите, съгласно техническата спецификация.
 12. Техническа спецификация:
  • Вид на услугата Mярка Предложена цена в лева, без ДДС за 1-ца мярка
   1. Електрическо и електронно оборудване кг.
   2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ бр.
   3. Метални отпадъци кг.
   4. Дървени отпадъци кг.
   5. Отпадъци от пластмаса кг.
   6. Тонер касети кг.
   7. Обща цена лв.
 13. Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни от датата на подаването им.

Наименование, адрес на възложителя и лице за контакти: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров" №52А, лице за контакти:

Бисер Йончовски, главен експерт, отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Финансово-административна“
телефон: 0879519204;  
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение - Обобщен списък.