Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Формуляри, бланки, образци на документи

ДЕКЛАРАЦИЯ ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ЕКСПЕРТИЗА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕЧНО ГОРИВО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО Е

ЕКСПЕРТИЗА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕЧНО ГОРИВО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО ЕА

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕЧНО ГОРИВО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕЧНО ГОРИВО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ ЗНАК НА ПРОИЗВОДИТЕЛ/ВНОСИТЕЛ НА БУТИЛКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ, ПРОВЕРКА И/ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Заявление за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛИЦЕ, КАНДИДАТСТВАЩО ДА ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИ /КАНДИДАТ/

Образец на свидетелство за правоспособност

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Заявление за извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга