Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат на адрес:

  • Деловодство - бул. "Г. М. Димитров" № 52 А, София 1797, България (карта), тел.: +359 2 980 63 17, работно време 9:00 - 17:30 ч.

Годишни отчети на ДАМТН

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Всички публични регистри, водени и съхранявани в ДАМТН може да намерите в меню Официален бюлетин (регистри).

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2013 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2014 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор