Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане"

Решение

Обявление

Документация за участие

 • Образец 1
 • Образец 2
 • Образец 3
 • Образец 4
 • Образец 5
 • Образец 6
 • Образец 7
 • Образец 8
 • Образец 9
 • Образец 10
 • Образец 11
 • Образец 12
 • Образец 13

» [9.1.2015 г.]

Протокол № 1 от работата на комисията

Протокол № 2 от работата на комисията

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На основание чл. 69a от ЗОП Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Ви съобщава, че на 14.01.2015 г. – сряда, от 14:00 часа, в стая № 402 А, ет.4, в сградата на ДАМТН на бул. „Д-р Г.М Димитров“ № 52 А, комисията, назначена със Заповед А-955/16.12.2014 г. ще пристъпи към отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) на допуснатия участник, към процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане“, открита с решение № А-866/17.11.2014 г. на председателя на  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.

Избраният критерий за оценка е „ Най – ниска цена“.

За определяне на изпълнител на обществената поръчка ще се използва формулата:

К = 0,63 х Кб + 0,30 х Кд + 0,07 х Кг
Където:

Кб – отстъпка от цената на безоловен бензин А-95 в %;
Кд – отстъпка от цената на гориво за дизелови двигатели в %;
Кг – отстъпка от цената на газ пропан-бутан в %.

За изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът получил най-висока оценка К получена след заместване във формулата.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участника в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.


» [19.1.2015 г.]

Протокол № 3 от работата на комисията

Решение за класиране


» [06.2.2015 г.]

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане“

Участник

Дата на която е върната гаранцията за участие

Основание за освобождаване на гаранциите за участие

1.

„Петрол“АД

03.02.2015 г.

Чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП


» [26.2.2015 г.]

Договор


» [5.3.2015 г.]

Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане“

Участник
Дата на която е върната гаранцията за участие Основание за освобождаване на гаранциите за участие
1 „Лукойл България“ЕООД 24.02.2015 г.
Чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП


» [2.4.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по открита процедура с предмет: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Номер на договор: № 11-00-22/18.02.2015 г.
Изпълнител: „ Лукойл България“ ЕООД
Предмет на договора: : “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Дата на извършеното плащане

Основание на плащане

Размер на плащането

Документ

№ на документа

Дата на документа

1

25.03.2015 г.

фактура

9500132508

28.02.2015 г.

7502,34 лв.


» [5.5.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по открита процедура с предмет: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Номер на договор: № 11-00-22/18.02.2015 г.
Изпълнител: „ Лукойл България“ ЕООД
Предмет на договора: : “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Дата на извършеното плащане

Основание на плащане

Размер на плащането

Документ

№ на документа

Дата на документа

1

28.04.2015 г.

фактура

9500133247

31.03.2015 г.

8764,43 лв.


» [2.6.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по открита процедура с предмет: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Номер на договор: № 11-00-22/18.02.2015 г.
Изпълнител: „ Лукойл България“ ЕООД
Предмет на договора: : “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Дата на извършеното плащане

Основание на плащане

Размер на плащането

Документ

№ на документа

Дата на документа

1

22.05.2015 г.

фактура

95001336964

30.04.2015 г.

8711,27 лв.

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по открита процедура с предмет: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Номер на договор: № 11-00-22/18.02.2015 г.
Изпълнител: „ Лукойл България“ ЕООД
Предмет на договора: : “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”


» [10.7.2015 г.]

Дата на извършеното плащане

Основание на плащане

Размер на плащането с включено ДДС.

Документ

№ на документа

Дата на документа

1

25.06.2015 г.

фактура

9500134443

31.05.2015 г.

7787,57 лв.


» [23.7.2015 г.]

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка по открита процедура с предмет: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”.

Номер на договор: № 11-00-22/18.02.2015 г.
Изпълнител: „ Лукойл България“ ЕООД
Предмет на договора: “Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане”

Дата на извършеното плащане

Основание на плащане

Размер на плащането с включено ДДС.

Документ

№ на документа

Дата на документа

1

22.07.2015 г.

фактура

9500135249

30.06.2015 г.

10 068,13 лв.