Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Извършване на строително монтажни ремонтни дейности за нуждите на ДАМТН

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително монтажни ремонтни дейности за нуждите на ДАМТН", обявена в АОП под номер 9047867.

Протокол за извършен оглед

Обособена позиция № 1 - Враца:

Обособена позиция № 2 - Пловдив:

Обособена позиция № 3 - Благоевград:

Обособена позиция № 4 - София 1:

Обособена позиция № 5 - София 2:

Обособена позиция № 6 - Бургас:

Срок за получаване на оферти: 26.11.2015 г. до 17:00 ч.


» [26.11.2015 г.]

Относно: Запитване по публична покана с предмет “ Извършване на строително монтажни ремонтни дейности за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”

Във връзка с постъпило запитване, наш вх.№ 92-00-10001 относно обявена публична покана “Извършване на строително монтажни ремонтни дейности за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор„ даваме следните разяснения:

Въпрос 1 - В публикуваната на сайта на ДАМТН документация за поръчката липсват приложения на изискуеми образци за попълване от участниците . Ще предостави ли възложителят такива и ако не, то какви декларации следва да предоставят участниците?
Отговор 1 - В публикуваната на сайта на ДАМТН документация е описано всичко което трябва да представят участници те в раздел VI. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката.Също така възложителят е предоставил образци за нужните документи за плик номер 2 , като приложения към поканата на профила на купувача.

Въпрос 2 - Съгласно посочените условия в документацията , всеки участник може да участва за една или всички обособени позиции.При така обявено условие може ли участник да кандидатства например за 2,3 или 4 позиции? Или задължително или за 1, или за всичките 6?
Отговор 2 - Съгласно посочените условия в раздел І. Описание на предмета на обществената поръчка от документацията всеки един участник може да кандидатства за всяка една позиция по избор.

Въпрос 3 - Съгласно посочените условия в раздел VI, т.1 се изисква участниците да имат, цитирам:
„Кандидатът трябва да бъде вписан в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане.”
С оглед предоставяне равни възможности на потенциалните участници и избягване на дискриминационни условия, моля възложителят да уточни за кои обособени позиции ще се прилага това изискване?
Отговор 3 - Изискването в раздел VI, т.1 в документацията - Кандидатът трябва да бъде вписан в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, се отнася само за обособена позиция № 1 - Враца: Извършване на ремонт и  проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация на помещенията в предоставен имот за безвъзмездно управление на ДАМТН в гр. Враца, ул. „Ген. Леонов“ № 95.


» [26.11.2015 г.]

Съобщение:
Офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително монтажни ремонтни дейности за нуждите на ДАМТН“, чрез провеждане на публична покана ще бъдат отворени на 27.11.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на бул. „Г.М.Димитров“ № 52А, ет.4, гр. София.


» [04.12.2015 г.]

Протокол от работата на комисията


» [08.12.2015 г.]

Договор по обособена позиция 4

Договор по обособена позиция 3


» [09.12.2015 г.]

Договор по обособена позиция 2

Договор по обособена позиция 6

Договор по обособена позиция 5

Договор по обособена позиция 1