Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД НЯСС

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ"

Лице за контакт:
Мима Чалева, Главен директор
1797 София, бул. "Г. М. Димитров" № 52А
Тел.: + 359 2 8929763
Факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Сфера на дейност на ГД НЯСС:

Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях":

 • контролира изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация;
 • контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни;
 • контролира изпълнението на предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
 • контролира изпълнението на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация;
 • контролира изпълнението на дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях;
 • дава задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и определя срок за тяхното изпълнение;
 • прилага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед: забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл.141, ал.2 от Закона за водите; извежда от експлоатация язовирни стени и съоръжения към тях; временно извежда от експлоатация язовирни стени и съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми;
 • контролира изпълнението на дейностите по чл. 145, ал. 2 от Закона за водите;
 • съдейства за своевременното събиране на вземанията на агенцията.

Структура на ГД НЯСС и данни за контакт:

ГД НЯСС е организирана административно в два централни отдела и осем регионални отдела.

Адрес, e-mail Лице за контакт Телефон Факс

ГД ”Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”
гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Мима Чалева
Главен директор
02/ 892 97 63
02/ 986 17 07
ГД ”Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”
гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Димитър Серафимов
Заместник главен директор

Отдел ”Контролно-методичен”
гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Анна Гърдева
И.Д. Началник на отдел
02/ 892 97 72 02/ 986 17 07
Отдел ”Информационно-аналитичен”
гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А

Началник на отдел
Регионален отдел НЯСС Югозападна България
гр. Благоевград 2700 ул. “Свобода” № 1, ет. 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Иван Бузов
Началник на отдел
073/ 88 54 63 073/ 88 54 63
Регионален отдел НЯСС Западна Централна България
гр. София 1797, ул. ”Лъчезар Станчев” 13
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Иван Сяров
Началник на отдел
02/ 939 67 09
Регионален отдел НЯСС Северозападна България
гр. Враца 3000 ул. “Ген. Леонов” № 95, ет. 5
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Георги Младенов
Началник на отдел
092/ 64 74 51
Регионален отдел НЯСС Северна Централна България
гр. Велико Търново 5000 ул. “Христо Ботев” № 2, ет. 3
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Димитър Йорданов
И.Д. Началник на отдел
062/ 63 04 00 062/ 63 04 00
Регионален отдел НЯСС Североизточна България
гр. Варна, кв. "Владиславово", ул. ”Мургаш” № 5
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Явор Димитров
Началник на отдел
052/ 75 03 07 052/ 75 03 13
Регионален отдел НЯСС Югоизточна България
гр. Бургас, к-с ”Славейков”, ул. ”Проф. Якимов” № 25
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Милуш Кумчев
Началник на отдел
Регионален отдел НЯСС Южна Централна България
гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 67
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Йордан Кюмюрджиев
Началник на отдел
032/ 63 31 35
Регионален отдел НЯСС Южна България
гр. Хасково, ул. ”Панорама” № 2
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Маргарита Караиванова
И.Д. Началник на отдел

 

Извършени проверки на язовирните стени и съоръженията към тях


Нормативна уредба на ГД НЯСС:

Във връзка с работата на ГД НЯСС се предоставя:

 • Образец на заявление за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирна стена и съоръженията към нея.
 • Образец на заявление за предоставяне на достъп в информационната система (ИС) на ДАМТН по реда на Наредба № РД 04-02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационната система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.