Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Регистриране и издаване на удостоверение за монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи (НАРЕДБА № РД-16-1054)

ИЗИСКВАНИЯ

 • Удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи се издава на лица, които:

1. отговарят на  изискванията по чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози:

 • регистрирани са по Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване на несъстоятелност ;
 • не са превозвачи и не извършват превози за собствена сметка;
 • разполагат с квалифициран персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование и квалификация, необходими за извършване на дейността, и който е преминал обучение при производителите на тахографите, на които ще се извършва монтаж или монтаж и ремонт, или от упълномощени от тях лица;
 • разполагат с материално-технически условия и оборудване за извършване на дейността, включително за извличане на информация от дигитални тахографи ;
 • разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, процедури и инструкции за работа;

2. разполагат с персонал, материално-технически условия, включително помещения с предвидени мерки за сигурност, и оборудване, които отговарят на изискванията по тази наредба;

3. имат определен отговорник на сервиза за всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на сервизните карти;

 • Удостоверения за извършване на ремонт се издават само за аналогови тахографи на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал;
 • Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на дигитални тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по т. 2 за обслужване на всички типове дигитални тахографи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. ЕИК по чл. 84 от ДОПК;
 2. удостоверение за актуално състояние или ЕИК;
 3. декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 4. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 5. заверени копия на документи за образование и квалификация и за регистрирани трудови договори на персонала;
 6. заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32;
 7. заверени копия на документи, които удостоверяват разполагане с подходящо оборудване, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи или от компетентен орган на държава - членка на ЕС;
 8. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11;
 9. план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите,  за които се кандидатства;
 10. описание на мерките за сигурност , свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на сервизните карти, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 11. копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове аналогови тахографи.
 12. копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози.


ЗАБЕЛЕЖКА: Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, заявление по ал. 1 се подава за всеки сервиз поотделно.
За регистриране на лица за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи се събират такси, определени в ТАРИФА №11, чл. 9а:

- за преглед на документи – 150 лв.
- за проверка на място – 250 лв.
- за издаване на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи – 400 лв.

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА ЗА МОНТАЖ, ПРОВЕРКА И РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ