Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Архив

1 Доставка на многофункционални устройства с допълнителни тонер касети за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 16.12.2015
2 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ДАМТН 16.12.2015
3 Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН 01.12.2015
4 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 01.12.2015
5 Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН 26.11.2015
6 Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 23.11.2015
7 Охрана със Сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на ДАМТН 20.11.2015
8 Извършване на строително монтажни ремонтни дейности за нуждите на ДАМТН 19.11.2015
9 Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН 17.11.2015
10 Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS 26.10.2015
11 Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 26.10.2015
12 Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ 13.10.2015
13 Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект 14-32-6 13.10.2015
14 Комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на ДАМТН 08.10.2015
15 Избор на изпълнител, за предоставяне на консултации за извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект: “Въвеждане на високотехнологични мерки за ефективен енергиен мениджмънт на административна сграда на ДАМТН“ 02.10.2015
16 Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара 02.10.2015
17 Техническо обслужване, поддържане, текущ ремонт и при необходимост доставка и подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности на автомобилите от автопарка на ДАМТН 30.09.2015
18 Доставка на преносими компютри, преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежови конфигурации за управление и съхранение на данни 29.09.2015
19 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН. 25.09.2015
20 Извършване на финансов одит на разходите по три проекта 24.09.2015
21 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН 15.09.2015
22 Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване в шест обособени позиции 11.09.2015
23 Покана за предоставяне на оферти за „Доставка монтаж и пускане в експлоатация на система за контрол на достъпа и работното време“ 08.09.2015
24 Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги - приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, горива за отопление, корабно гориво и турбодизел) 08.09.2015
25 Закупуване, доставка и внедряване на система за организация на административната дейност за нуждите на ДАМТН 07.09.2015
26 Покана за предоставяне на оферти с предмет: Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН 01.09.2015
27 Извършване на рециклиране на тонер касети 11.08.2015
28 Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване 10.08.2015
29 Осигуряване на дейности по информация и публичност 07.08.2015
30 Техническо обслужване, поддържане, текущ ремонт и при необходимост доставка и подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности на автомобилите от автопарка на ДАМТН 06.08.2015
31 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 28.07.2015
32 Ремонт на помещения стопанисвани от ДАМТН 27.07.2015
33 Ремонт на помещения стопанисвани от ДАМТН 24.07.2015
34 Измерване на фактори на работната среда за нуждите на Изпитвателна лаборатория за горива смазочни материали и присадки 14.07.2015
35 Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива 13.07.2015
36 Доставка на реагенти и консумативи за ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива" 10.07.2015
37 Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сградите и прилежащите към тях терени ползвани от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 10.07.2015
38 Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара 08.07.2015
39 Предоставяне на Универсален номер 02.07.2015
40 КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ ПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА 30.06.2015
41 Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект №14-11-15 16.06.2015
42 Абонаментна техническа поддръжка на ВИК инсталации, отоплителни инсталации, електроинсталации, дърводелски услуги... 05.06.2015
43 Доставка на реагенти и консумативи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” 04.06.2015
44 Покана за предоставяне на оферта „Измерване на фактори на работната среда за нуждите на изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки към ГДККТГ" 25.05.2015
45 Доставка на сравнителни сертифицирани материали (ССМ) за ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ 08.04.2015
46 Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект на ОПАК 13-32-3 [7.4.2015] 07.04.2015
47 Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса 24.03.2015
48 Осигуряване на дейности по информация и публичност по проект на ОПАК 13-32-3 21.03.2015
49 Доставка на метални съдове за еднократна употреба използвани за взимане на проби от течни горива за нуждите на ГД Контрол на качеството на течните горива 21.03.2015
50 „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции 04.03.2015
51 Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” 25.02.2015
52 Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 23.02.2015
53 Абонаментна техническа поддръжка на ВИК инсталации, отоплителни инсталации, електроинсталации, дърводелски услуги, железарски услуги, ремонт и поддръжка на имотите за следните обекти на ДАМТН в гр. София 30.12.2014
54 Извършване на рециклиране на употребявани тонер касети за принтери 23.12.2014
55 Извършване на поддръжка на телефонните централи и телефонна инсталация на два обекта в гр. София, бул. „Д- р Г.М Димитров“ № 52 А и на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“ 17.12.2014
56 Изготвяне на пазарни оценки за счетоводни нужди на ДМА и НДМА, собственост на ДAМТН, съгласно ДДС20/2004 г. 12.12.2014
57 Oрганизиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на дейностите за информация и публичност 21.11.2014
58 Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане 17.11.2014
59 Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации 07.11.2014
60 Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги – куриерски услуги за нуждите на ДАМТН 24.10.2014
61 Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции 17.10.2014
62 Решения за процедура на договаряне без обявление 07.10.2014
63 Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за „Изготвяне на функционален анализ на ДАМТН“ и за възлагане... 30.09.2014
64 Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008... 29.09.2014
65 Oрганизиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на мерките за информация и публичност 23.09.2014
66 Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-комуникационна система 11.09.2014
67 Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН, чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS 30.06.2014
68 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН 30.06.2014
69 Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване 30.06.2014
70 Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции 30.06.2014
71 Избор на изпълнител за сервизно обслужване на асансьорните уредби, находящи се в сградата на ДАМТН, ГД ККТГ, гр. София, ул. „ проф. П.Мутафчиев“ № 2 11.06.2014
72 Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти - земя и сгради, ползвани от ДАМТН 04.06.2014
73 Доставка на реагенти и консумативи за ДАМТН, ГД ККТГ 29.05.2014
74 Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане 21.02.2014
75 Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН чрез фиксирана телефонна мрежа и мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS 21.02.2014
76 Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива 05.02.2014
77 Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН 29.01.2014
78 Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel на служители на ДАМТН 20.12.2013
79 Извършване на застрахователни услуги 29.11.2013
80 Подмяна на дървена дограма в сградата на ДАМТН в гр. Велико Търново 28.11.2013
81 Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН 19.11.2013
82 Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за ДАМТН - ГД ККТГ 12.11.2013
83 Събаряне и разчистване на сграда с индетификатор 07079.603.97.6, разположена в поземлен имот с индетификатор 07079.03.97 в гр. Бургас, к-с „Славейков”, ул. ”Проф. Яким Якимов” №25” 01.11.2013
84 Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН 07.10.2013
85 Публична покана за доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) и реагенти за ДАМТН, ГД ККТГ 10.09.2013
86 Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина 07.08.2013
87 Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН 29.07.2013
88 Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН 16.07.2013
89 Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги - приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел) 09.07.2013
90 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“. 13.06.2013
91 Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН 09.05.2013
92 Публична покана за обществена поръчка за доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), реагенти и консумативи за ДАМТН, ГД ККТГ 08.05.2013
93 Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване 25.04.2013
94 Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по НП и обмен на опит и добри практики по ТНА“ 12.04.2013
95 Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по НП и обмен на опит и добри практики по ТНА“ 20.03.2013
96 Публична покана за обществена поръчка за доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), реагенти и консумативи за ДАМТН 18.03.2013
97 Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН” 11.03.2013
98 Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН” 13.02.2013
99 Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на сертифицирани сравнителни материали, химикали и консумативи за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” 31.01.2013
100 Публична покана за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външни експерти за участие в екипа за управление на ДАМТН в изпълнението на проект BG161РО003-4.3.02-0001-С0001 17.12.2012
101 Процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа за нуждите на ДАМТН“ 05.12.2012
102 Публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали“ 16.11.2012
103 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника“ 15.11.2012
104 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дървена дограма в сграда на ДАМТН в гр. Бургас“ 12.11.2012
105 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги“ 06.11.2012
106 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН“ 26.10.2012
107 Публична покана за доставка чрез покупка на химикали и сертифицирани сравнителни материали за нуждите на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” на ДАМТН 02.10.2012
108 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи на офис помещения в сградата на ДАМТН в гр. Плевен" 26.09.2012
109 Процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН” 09.08.2012
110 Резултати - публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на ДАМТН“ 23.07.2012
111 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка „Автокаско“ на МПС, собственост на ДАМТН“ 06.07.2012
112 Резултати - определени за изпълнители на обществената поръчка с предмет „Строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН 22.06.2012
113 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Пловдив и гр. Плевен” 16.05.2012
114 Доставка чрез покупка на химикали, сертифицирани сравнителни материали 04.04.2012
115 Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги 04.04.2012