Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Вторник, 20 Ноември 2018 11:54

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността инспектор – 1 щатна бройка
с месторабота гр. Велико Търново регионален отдел МН „Северна централна България“, главна дирекция “Метрологичен надзор”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани количества продукти (ПОКП), несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За постигане целите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП) осъществява дейност по регистриране и контрол на сервизи за тахографи. Систематизира и анализира събраната при извършване на дейността информация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по ...
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически или точни науки, икономика.
Компютърни умения:работа с MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език за работа с документи;
Свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407Б, от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационото табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56, 02 892 9757 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [07.12.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

 
Понеделник, 19 Ноември 2018 17:27

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността старши счетоводител – 1 щатна бройка
, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финансово – административна“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Професионален опит: 2 години или IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: икономика.
Компютърни умения: WORD; EXCEL и счетоводни програмни продукти.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационното табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 988 58 52 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [06.12.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

 
Понеделник, 19 Ноември 2018 17:14

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен инспектор” – 3 (три) щатни бройки
в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:

 • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югозападна България” (седалище гр. Благоевград) с териториален обхват областите: Благоевградска и Кюстендилска, месторабота: гр. Благоевград - 1 (една) щатна бройка;
 • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Североизточна България” (седалище гр. Варна) с териториален обхват областите: Варненска, Добричка, Шуменска и Търговищка, месторабота: гр. Варна – 1 (една) щатна бройка;
 • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югоизточна България” (седалище гр. Бургас) с териториален обхват областите: Бургаска, Ямболска и Сливенска, седалище: гр. Бургас, месторабота: гр. Ямбол – 1 (една) щатна бройка,

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – бакалавър;
Професионален опит – 2 години или IV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки - хидротехническо строителство - ХЕС, ХТС, ХМС, строителен инженер,
Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, стая 407Б, отдел „Човешки ресурси” от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/892 97 57, 02/892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [06.12.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

 
Понеделник, 19 Ноември 2018 16:47

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор” – 2 (две) щатни бройки
в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна България” (седалище гр. Хасково) с териториален обхват областите: Смолянска, Кърджалийска, Хасковска,
месторабота: гр. Кърджали – 1 щатна бройка, месторабота: гр. Хасково – 1 щатна бройка, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по контрол на изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация, като подпомага работата на регионалния отдел НЯСС, в който е назначен.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – професионален бакалавър по …;
Професионален опит – не се изисква или V младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки - хидроинженер, машинен инженер, строителен инженер, критична инфраструктура, сигурност и отбрана, национална сигурност.
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – МС Office и електронна кореспонденция.;
Свидетелство за правоуправление на МПС

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, стая 407Б, отдел „Човешки ресурси” от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57, 02 892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [06.12.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

 
Четвъртък, 08 Ноември 2018 09:13

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши инспектор” – 1 щатна бройка
в Регионален отдел „Надзор на пазара Югоизточна България“, месторабота гр. Бургас на Главна дирекция „Надзор на пазара” /ГД НП/,Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Извършва наблюдения и проверки на продукти, пуснати на пазара и/или пуснати в действие, за които са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7 от ЗТИП, енергопотребяващи продукти (ЕПП), за които са определени изисквания за екопроектиране в мерките по прилагането по чл. 26а от ЗТИП, продукти в обхвата на Регламент 305/2011 и на пуснатото на пазара електронно и електрическо оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъци от него. Извършва проверка на декларация за съответствие и техническо досие. Съставя актове при установяване на административни нарушения и при съдебно оспорване на констатациите по актовете се явява в и доказва в съда верността на същите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, бакалавър
Професионален опит: 1 година или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Професионална област: технически науки, педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика.
Компютърни умения, ползване на английски, немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 550 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407А, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929756 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за приемане на документи: 19.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [26.11.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

 
Петък, 26 Октомври 2018 09:38

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка
отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Да изготвя експертни анализи, оценки и становища в областта на течните горивата. Да участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Да предоставя методически указания по прилагане на нормативната база в областта на контрола на качеството на течните горива. Да изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество. Да изготвя проекти на наказателни постановления по химическата част при установени несъответствия.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър;
Професионален опит: 3 години или ІV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: химия и химични технологии, контрол на качеството на течните горива.;
Компютърни умения: работа с MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език;

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за приемане на документи: 09.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [16.11.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

 
Понеделник, 22 Октомври 2018 15:38

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „заместник главен директор” – 1 щатна бройка
в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“

Кратко описание на длъжността: Подпомага главния директор на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ при изпълнение на функциите му в съответствие с изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Осъществява взаимодействието на ГД ИДТН с другите дирекции и главни дирекции от структурата на ДАМТН.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 5 Б
 • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
 • минимален професионален опит – 5 год. или ІІ младши ранг.

Спец. изисквания:
Предпочитана специалност по която е придобито образованието: технически науки, (инженер машиностроене, електротехника и роботика, изчислителна техника и други);

 • Професионален опит – не по малко от 5 години;
 • Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда-MS Office, управление на МПС и други;
 • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 780 до 2600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

 • писмено заявление (свободен текст с посочени телефон, e-mail адрес за кореспонденция, настояща месторабота и заемана длъжност) за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;
 • подробна професионална автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм., бр. 86 от 27.10.2017 г.) и за допълнителни квалификации;
 • копия на служебна книжка и заповед, удостоверяващи: налично служебно правоотношение; придобит ранг на държавен служител и професионален опит; изтекъл едногодишен срок за изпитване; заемане на длъжност при пълно работно време;
 • копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
 • копия на други документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива).

Място и срок за подаване на документи:

 • Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407Б, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.
 • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора - електронната страница на ДАМТН - www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.
 
Вторник, 11 Септември 2018 13:30

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „инспектор” – 1 щатна бройка
с месторабота – гр. София, отдел „Инспекция на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Участва в организирането, подготовката и осъществяване на надзор на качеството на течните горива. Извършва проверка на документи придружаващи течните горива и взема проби за изпитване. Съставя и връчва актове за констатирани административни нарушения (АУАН) по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и по Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по ...;
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически, природни и стопански науки;
Компютърни умения: работа с MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език;
Свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за приемане на документи: 25.09.2018 г. до 17:00 ч.


» [02.10.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

 
Вторник, 11 Септември 2018 10:15

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка
в сектор „Стационарна лаборатория“, отдел „Изпитване на горива, смазочни материали и присадки“, ГД „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Да извършва изпитване на проби от течни горива, обект на контролната дейност, извършвана от ГД ККТГ

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – проф. бакалавър по …;
Професионален опит – не се изисква или V младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: химически, природни или технически науки;
Компютърни умения, ползване на английски, немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за приемане на документи: 25.09.2018 г. до 17:00 ч.


» [02.10.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

 
Вторник, 04 Септември 2018 12:46

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен инспектор” – 2 щатни бройки
в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Югоизточна България” (седалище гр. Бургас) с териториален обхват областите: Бургаска, Ямболска и Сливенска, месторабота: гр. Бургас, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – бакалавър;
Професионален опит – 2 години или IV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки - хидротехническо строителство - ХЕС, ХТС, ХМС, строителен инженер,
Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, стая 407Б, стая 407А, отдел „Човешки ресурси” от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/892 97 57, 02/892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”.


» [25.09.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка