116 различни типа несъответстващи на законовите изисквания защитни полумаски бяха установени при двуседмична планова проверка на ДАМТН

 

Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха 180 различни типа полумаски, с обявен клас на защита FFP2, FFP3, KN95 и KN100, които се предлагат масово на пазара в България. Плановата проверка е във връзка с повишеното търсене на пазара на лични предпазни средства (ЛПС) полумаски, които се ползват в условията на пандемичната обстановка, причинена от коронавируса COVID-19. Проверката е осъществена в периода 01-15 април 2021 г. в търговската мрежа на територията на цялата страна, както и в онлайн магазините.

От друга страна, в ДАМТН са постъпили редица  нотификации от система на ЕС за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти-Safety Gate за несъответстващи ЛПС – защитни полумаски, които представляват сериозен риск за ползвателя при употребата им. Целта на проверката е спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства (Регламента).

При проверката, инспекторите на ДАМТН са констатирали следните несъответствия с приложимите законови изисквания за ЛПС:

  • 13 продукта са били без нанесена маркировка за съответствие СЕ;
  • 69 продукта не са били придружени от ЕС декларация за съответствие и не е обявен достъп до такава в електронен вид;
  • 10 продукта са били без инструкция за употреба на български език;
  • 21 продукта са били без изискващата се информация за наименование и адрес на производителя;
  • за 32 продукта след маркировката за съответствие СЕ не е бил нанесен идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол.

За установените несъответствия и нарушения са наложени предвидените от закона административно-наказателни санкции. За полумаските с констатирана липса на маркировка за съответствие СЕ и липса на ЕС декларация за съответствие се предприемат принудителни административни мерки, с които се спира разпространението им.

ДАМТН напомня, че отговорността за съответствието на ЛПС с изискванията на Регламента е на производителите и вносителите на тези продукти. ЛПС, включително проверяваните полумаски,  трябва да съответстват на приложимите към  тях  съществени изисквания за  опазване на здравето и за  безопасност. Това се доказва  чрез прилагане на определените в Регламента процедури за оценяване на съответствието.

В изпълнение на изискванията на Регламента, преди да предоставят ЛПС на пазара, дистрибуторите  са длъжни да проверят дали производителят и вносителят са изпълнили своите законови задължения относно продукта. Върху всяко ЛПС трябва:

  • да е нанесена маркировката за съответствие „CE“ и идентификационния номер на нотифицирания орган, участващ в етапа на производствения контрол;
  • да е придружено от копие на ЕС Декларация за съответствие (или информация за интернет адреса, на който може  да   бъде намерена същата декларация );
  • да е придружено от инструкция за безопасна употреба на български език.

Нотификациите от органите за надзор на пазара на държавите членки за доказано опасни полумаски са публикувани  в системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни нехранителни продукти-Safety Gate. Тази информация е общодостъпна за потребителя на следния линк:

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=bg.

 

Share this post