619 продукта в над 200 търговски обекта са проверени от инспектори на ДАМТН за първите дни на кампанията „Безопасна Коледа“

От началото до настоящия момент на провежданата от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) кампания „Безопасна Коледа 2020“, инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) са проверили 619 различни продукта в над 200 търговски обекта в цялата страна. Кампанията на ДАМТН стартира за пореден път на 17 ноември 2020. и ще продължи до 22 декември 2020г.
Към момента, обект на проверки са били следните продуктови групи от стоки, които традиционно се продават у нас за Коледните и новогодишни празници:
206 различни вида електрически светлинни гирлянди. За 60 от тези продукти е установено, че не отговарят на изискванията, защото при 32 броя няма инструкции за употреба на български език; при 22 броя са открити видими несъответствия със съществените изисквания; 40 броя гирлянди са били без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.
124 пиротехнически изделия от различни категории, при което само за 19 броя от тях са установени несъответствия. 18 изделия са били без СЕ маркировка за съответствие; 18 броя са били без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара; 18 изделия са били без предупредителни текстове на български език.
289 играчки, включващи електрически изделия и балони. При 112 играчки са установени несъответствия на нормативните изисквания. 18 броя играчки са били без СЕ маркировка за съответствие; 79 играчки са били с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите; 80 играчки са били без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.
Анализът на резултатите от проверките за първите дни на кампанията „Безопасна Коледа 2020“ показва, че както и при проведените коледни кампании през 2018, 2019 се запазва тенденцията на пазара да се продават играчки без инструкция за употреба. Често се случва инструкцията да е несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя. Както и да липсва наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.
Според анализа, броят на откритите играчки без наличието на задължителна маркировка за съответствие значително е намалял, спрямо данните от 2019г. Открити са играчки, които не отговарят на съществените изисквания за безопасност (видими несъответствия), по отношение неизпълнение на т. 14.6 от БДС EN 62115:2006. В този стандарт е посочено: „Батериите тип „бутон“ и батериите, означени с R1 не трябва да бъдат достъпни без помощта на инструмент освен ако капакът на тяхното отделение може да бъде отворен след най-малко две независими движения, приложени едновременно“;
При анализа се установи, че независимо от провежданите през последните години кампании за проверка безопасността на пиротехнически изделия, през 2020 г. все още се предлагат в търговската мрежа потенциално опасни продукти. Те са без инструкция или с непълни и/или липсващи предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.
Първоначалните резултати от проверките на гирлянди показват, че в сравнение с данните от 2018 до 2019 г., при настоящата кампания не са открити продукти на пазара без задължителна маркировка за съответствие CE. Въпреки това, все още на пазара се предлагат светлинни гирлянди без инструкции за употреба на български език и продукти, които не отговарят на съществените изисквания за безопасност (имат видими несъответствия).
За констатираните несъответствия на проверените по време на кампанията “Безопасна Коледа“ светлинни гирлянди, играчки и пиротехнически изделия, ДАМТН ще предприеме всички предвидени от закона действия към отговорните икономически оператори.

Share this post