Покана за набиране на оферти с предмет „Избор на изпълнител за предаване , трансформиране, сепариране и унищожаване на бракувани дълготрайни активи и материални запаси на ДАМТН”