Обява за събиране на оферти с предмет: “Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи (ПИС), вътрешни противопожарни кранове (ВПК) и евакуационно осветление (ЕО) в ДАМТН”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи (ПИС), вътрешни противопожарни кранове (ВПК) и евакуационно осветление (ЕО) в ДАМТН“


» [08.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за прекратяване

Share this post