Формуляри, бланки, образци на документи

ДЕКЛАРАЦИЯ ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ ЗНАК НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БУТИЛКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ, ПРОВЕРКА И/ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Заявление за административна услуга

Заявление за издаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл.34а, ал.1 от ЗТИП

Заявление за вписване в регистъра на ДАМТН и издаване на удостоверение за дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл.36, ал.1 от ЗТИП

Заявление за извършване на проверка по чл.34б, ал.1 от ЗТИП и извършване на проверка по чл.36а, ал.1 от ЗТИП

Заявление за технически прегледи и проверки

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛИЦЕ, КАНДИДАТСТВАЩО ДА ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Заявление за определяне на уникален код на производител установен на територията на Република България

Заявление за определяне на уникален код на производител установен на територията на трета държава

Образец на свидетелство за правоспособност

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Заявление за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовир и съоръженията към него

Заявление за извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Образец на придружително писмо към протоколи от контролни поверки на  тахографи

Заявление за вписване/промяна в регистъра на ДАМТН на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горивa – чл.8б, ал.4 /ал.8 от ЗЧАВ

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за извършване на заверка на документи

Предложение за споразумение на основание чл.58 г, ал.1 от ЗАНН