Полезна информация

Основните правила за безопасна работа и експлоатация на електрически бойлери

Заповед А-616/11.09.2018 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.)

Заповед № А-259 от 29 април 2021 г. на председателя на ДАМТН, за изменение на Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. за определяне периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Инструкция за реда и начина за подаване на искане за прекратяване на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Инструкция за реда и начина за подаване на искане за временно спиране на действието на регистрацията на лицата за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Разширяване на обхвата на акредитация на изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки в ГД”ККТГ” към ДАМТН

П-РОС-08.01 „Процедура за оценка на лица, които кандидатстват за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието“

П-РОС-08.02 „Процедура за извършване на планирани и извънредни проверки на лица, притежаващи разрешения за извършване на оценяване на съответствието“

П-РОС-08-03 „Процедура за определяне и администриране на уникален код на производители и на идентификационен код на нотифициран орган“

Годишен график за извършване на планирани проверки на нотифицирани органи през 2024 г.

Полезна информация за производителите на плавателни съдове

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси

Полезна информация за зареждане на гориво

Съдържание на ЕС декларацията за съответствие за асансьор

Съдържание на ЕС декларацията за съответствие за предпазни устройства за асансьори

ДАМТН използва въведената от Националната агенция за приходи електронна услуга и по служебен път изисква и се снабдява с удостоверения по чл. 87, ал. 10 и ал. 11

Полезна информация за личните предпазни средства за скиори и сноубордисти

Изисквания към лицата, провеждащи курсове за придобиване на правоспособност

Протокол за резултатите от изпитите за придобиване степен на правоспособност

Полезна информация за потребителя при избора на слънчеви очила

Полезна информация за ползвателите на асансьори

Указания за реда за регистриране на асансьори

Видове съоръжения с повишена опасност (СПО), посочени в чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите

Инструкция за ползвателите на асансьори, съгласно Наредбата за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори

Уведомително писмо от ГД МН във връзка с изменения и допълнения на Наредба РД-16-1054/2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти

Информация относно изискванията към индивидуални водомери, монтирани в сгради – етажна собственост

Полезна информация за везни

Полезни съвети при закупуването на детски играчки