АКЦИИ НА РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ „МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР ЮЖНА БЪЛГАРИЯ“ ЗА ПРОВЕРКА НА ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ

В разгара на туристическия сезон Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН, съвместно с представители на ИА „Автомобилна администрация“ и Икономическа полиция при ОД МВР гр. Бургас организира и проведе на 06.08.2015 г.  акция в района на комплекс „Слънчев бряг“ за проверка на лицата, които извършват таксиметрови превози на пътници. В акцията взеха участие 12 инспектори от градовете Пловдив, Хасково, Стара Загора, Сливен и Бургас на регионалния отдел.

Проверките са осъществени на различни действащи стоянки за таксита в района на Слънчев бряг, в т.ч. и двете с най-голям пътникопоток – на автогарата и срещу хотел „Кубан“. При шест от проверките е използван принципа „таен клиент“, чрез наемане от проверяващите инспектори на таксиметрови автомобили за превоз от Слънчев бряг до центъра на  Свети Влас. Надзорната проверка на едно от лицата на принципа „таен клиент“ е осуетена, тъй като водачът на наетия за превоз таксиметров автомобил не е включил таксиметровия апарат, не е издал фискален бон за извършената услуга и е възпрепятствал осъществяването на проверка. Извършеното нарушение е извън функционалната компетентност на ДАМТН и необходимите последващи действия по компетентност следва да се предприемат от участващите в проверката служители на ИА „Автомобилна администрация“.

В резултат на извършените надзорни проверки на 17 лица за спазване на задълженията им по Закона за измерванията (ЗИ), във връзка с  използваните от тях в таксиметровите автомобили електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП), са констатирани нарушения при 3 от тях. Установените нарушения са свързани с използване в едно от такситата на ЕТАФП без валидни знаци от последваща периодична проверка,  промяна в съответствието на системата „автомобил-таксиметров апарат“ в друго такси и липса на метрологични знаци върху пломбата на ЕТАФП в трето такси, с което да бъде ограничен достъпа до фискалния модул на апарата. По време на проверката са съставени 1 протокол за задължителни предписания и 2  акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Предприети са действия за съставяне на АУАН и на третия нарушител.

Подобни акции, съвместно с представители на ИА „Автомобилна администрация“ инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България“ са провели и през месец юли в градовете Ямбол, Хасково, Стара Загора и Харманли. Проверени са общо 73 лица, извършващи таксиметрови превози и използваните от тях за целта 73 ЕТАФП. За 10 (7,3 %) от използваните ЕТАФП e установено, че са без валидни знаци от извършена последваща периодична проверка, а върху един от таксиметровите апарати липсва и пломба, с нанесени върху нея метрологични знаци за ограничаване на достъпа до фискалния модул. Съставени са 11 протокола със задължителни предписания за преустановяване употребата на тези ЕТАФП до привеждането им в съответствие с изискванията на ЗИ. Предприети са необходимите процесуални действия за съставяне на актове за установяване на административно нарушение на 11 от проверените лица, във връзка с извършените от тях нарушения на ЗИ.

Share this post