Безвъзмездно предоставяне на твърди горива за битово отопление – въглища и брикети от въглища

Съгласно Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, арбитражните проби от твърди горива – въглища и брикети от въглища, които съответстват на изискванията за качество, могат да се предоставят безвъзмездно на упълномощени длъжностни лица от държавни или общински учреждения, учебни заведения, детски градини, болници или други организации със социално предназначение и общини.

Заинтересованите лица подават заявление по образец.

Заявлението може да се подаде

  • по електронен път на имейл: damtn@damtn.government.bg;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
  • чрез Системата за електронен обмен на съобщения (по комуникатор);
  • по пощата на адрес: София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52А, п.к. 1797;
  • на място в Центъра за административно обслужване, с адрес: бул. „Г .М. Димитров“ № 52А, партер.

При подаване по електронен път, заявлението трябва да е подписано с Квалифициран електронен подпис.

Съгласно чл. 29 от Наредбата, заинтересованите лица (държавни или общински учреждения, учебни заведения, детски градини, болници или други организации със социално предназначение и общини) трябва да посочат:

  • целите, за които ще се използват твърдите горива;
  • дали чрез тях ще се осъществява икономическа дейност;
  • в полза на кого е искането.

Ако искането е в полза на небюджетна организация, към заявлението трябва да бъде приложена изготвена по реда на чл. 21 от Закона за публичните финанси оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.

Твърдите горива се предоставят безвъзмездно за ползване със заповед на председателя, при спазване на последователността на постъпване на исканията.

Предаването, приемането и транспортирането на безвъзмездно предоставените твърди горива се удостоверява с протокол, подписан от материалноотговорното лице на ДАМТН и упълномощеното длъжностно лице на получателя.

Транспортирането и всички съпътстващи дейности за предоставяне на твърдите горива се извършва от или за сметка на получаващата страна.

Налични количества арбитражни проби от твърди горива и отнети в полза на държавата твърди горива,които съответстват на изискванията за качество и могат да се предоставят безвъзмездно.


Вид на твърдото гориво за битово отопление

Въглища

Брикети от въглища

Арбитражни проби

Брой опаковки по 25 кг.           Общо количество в кг.

62                                                   1550

1                                                       25

Отнети в полза на държавата

Брой опаковки по 25 кг.           Общо количество в кг.

0                                             0

0                                             0


Забележка: Данните за количествата твърди горива за битово отопление са актуални към 1 юни и се актуализират към 1-во число всеки месец.