БИС/ТК 104 „Teхнически надзор на съоръжения с повишена опасност”

С решение № 25/2015 от 30.04.2015 на Техническия съвет в неелекротехническата област се създаде технически комитет БИС/ТК 104 „Проектен комитет – Технически надзор на съоръжения с повишена опасност” с област на дейност: създаване на стандарти, определящи изисквания, правила и процедури за организацията и осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), изисквания по отношение на квалификацията на персонала, използваните материално-технически условия и средства. Стандартите ще включват изисквания за създаване и поддържане от фирмите, изискващи технически надзор на СПО, на система за управление на качеството, която да осигурява ефикасното изпълнение на поставените изисквания. Стандартите ще бъдат разработени така, че да са подходящи за сертификация.

За председател на БИС/ТК 104 е избран Димитър Гюров от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

БИС/ТК 104 ще има следните задачи:

  • да организира разработването на национални стандарти съгласно предложение на ДАМТН;
  • да координира работата по разработването на стандартите с работните органи по промяна на законодателството в областта на надзора на съоръженията с повишена опасност с оглед избягване на противоречия с нормативните документи;
  • да координира работата по разработването на стандартите с техническите комитети по стандартизация БИС/ТК 8, БИС/ТК 31, БИС/ТК 60, БИС/ТК 66 и БИС/ТК 34; За повече информация: Спас Бързаков, e-mail: spas.barzakov@bds-bg.org тел.: 02/ 81 74 592.

Share this post