Съобщаване по чл. 61, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК