ДАМТН е издала предписания за незабавното изпразване на 81 язовира

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор e установила 81 язовира в предаварийно състояние на територията на цялата страна, за които е издала предписания за незабавното им изпразване. Към днешна дата те се поддържат на кота мъртъв обем и постоянно се следят от експертите. Важно е да се отбележи, че предаварийното състояние е моментно положение, което се установява при проверка. Веднага след това собствениците трябва да предприемат спешни действия по ремонт или язовирът да бъде изпразнен.

За територията на цялата страна има 205 язовира, които са с множество констатирани нарушения, но те не са в предаварийно състояние. Там следва да се предприемат мерки от собствениците, в изпълнение на дадените предписания. Към момента са в ход последващи проверки на всички тях, които ще приключат до 10 март. Където се констатират несъответствия, които представляват непосредствена опасност за безопасното експлоатация на съоръженията, ще бъдат дадени предписания за тяхното изпразване.

От януари 2016 г. на ДАМТН е вменено осъществяването на надзор на язовирните стени и съоръжения към тях. През миналата година са проверени общо 5 169 язовира. В хода на тези проверки са направени над 4 хил. предписания за отстраняване на технически несъответствия по тях. В момента са в ход проверките по установяване изпълнението на тези предписания, като навсякъде където се констатират неизпълнения се съставят актове. Само за последния месец са съставени 14 акта за установяване на административни нарушения.

В изпълнение на разпорежданията на Върховна административна прокуратура, ДАМТН е предприела серия от мерки, свързани с язовир Бели Искър. Дадено е предписание съоръжението да работи постоянно с 1 млн. кубични метра свободен обем. Общият обем на съоръжението е около 14 млн. куб. метра. Инициирано е и създаването на работна група между всички ангажирани институции – Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Областна администрация София, община Самоков, Столична община и др. Проведен е и експертен научен съвет с представители на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Всички проучвания потвърждават, че трябва да се предприемат ремонтни дейности на съоръжението. ДАМТН е изготвила предписание за стартиране в тримесечен срок на процедура по инженерингови дейности по извършване на рехабилитация на язовирната стена.

Ежегодно се прави и проверка по реда на надзора от Върховна административна прокуратура за състоянието на язовирите в България, като ДАМТН регулярно предоставя информация за тяхното състояние. Отговорността по безопасната експлоатация, техническото състояние и водните нива на язовирите е отговорност на собствениците им, като те следва да изпълняват направените предписания от държавните контролни органи.

Share this post