ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите провериха 40 дървопреработвателни предприятия

Основните нарушения при съоръженията с повишена опасност е липсата на правоспособен персонал за управлението им и липса на регистрация

В съвместна акция между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) са проверени 40 предприятия в дървопреработвателната промишленост в периода между 19 и 21 април на територията на цялата страна.

В проверката от страна на ДАМТН са участвали две главни дирекции – „Инспекция държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) и „Надзор на пазара“ (ГД НП). Целта на проверката от страна на ГД ИДТН, е да се проверят съоръжения с повишена опасност и тяхната.

В посетените 40 броя предприятия от ДАМТН са проверени общо 51 броя съоръжения с повишена опасност и 79 броя машини пуснати в действие.

53 броя машини са с констатирани несъответствия по време на проверката, от тях 20 броя са без нанесена маркировка за съответствие СЕ и 24 броя не се придружават от декларация за съответствие и/или инструкция за експлоатация на български език.

Издадени са 13 броя Заповеди за спиране от експлоатация на съоръжения с повишена опасност, дадени са и 7 броя предписания. Спрени са със запис в ревизионна книга 2 броя съоръжения. Ще бъдат съставени 17 броя актове за административно нарушение.

Основни нарушения по време на проверката са липса на регистрация на съоръженията с повишена опасност и липса на правоспособен персонал.

Дървообработващите машини попадат в Приложение № 2 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините.Тези машини трябва да са пускат в действие, придружени с превод на оригиналната инструкция за експлоатация на български език (чл.112, ал.2 от НСИОСМ). Предвид рисковете, които крият машините за обработка на дървен материал, операторите/работниците трябва добре да познават инструкциите за безопасна работа, дадени от производителя. По такъв начин ще се намали риска от наранявания и неволни злополуки при работа с тези машини.

Share this post