ДАМТН и областният управител на Перник представиха пред кметовете от областта новите им задължения според Закона за водите

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), областните управители и кметовете на населени места работят в пълна координация за безопасната експлоатация на язовирите. Това подчерта заместник-председателят на ДАМТН ген. Кирил Войнов по време на работна среща с кметове и представители на общини от област Перник, организирана от областния управител Ирена Соколова. Той допълни, че от създаването на Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията през 2016 г., се отчита значително подобрение при стопанисването на водоемите в страната.

По време на дискусията ген. Кирил Войнов заяви, че от началото на 2018 г. инспекторите на ДАМТН са извършили 52 проверки на язовири, находящи се на територията на пернишка област, както и 29 инспекции съвместно с експертите от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС) към областта. Направените предписания са 154, голям брой, от които са по техническата документация на водните обекти. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията които най-често са срещани са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

Кметовете и общинските представители от област Перник бяха запознати с възможността да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата. Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок.

По време на дискусията беше обсъдено и предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. С въвеждането й ще се даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните орган. Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. По този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

Share this post