ДАМТН изтегли от пазара близо 280 хил. потенциално опасни LED прожектора

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изтегли от българския и европейския пазар 279 509 LED прожектора, които не отговарят на условията за безопасност. Това стана в рамките на участието в европейски проект по надзор на пазара на LED прожектори, финансиран от Европейската комисия. Той стартира през 2016 г. и в него взеха участие 21 национални контролни органа, организации и присъединени партньори от страните: Австрия, Англия,  Белгия, България, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Кипър, Латвия, Люксембург, Норвегия, Финландия, Холандия, Швейцария, Швеция.

Проектът се фокусира върху LED прожектори, които са нови и широко използвани продукти от потребителите за осветление на домове, тераси, дворове и гаражи. Тези прожектори често имат фотоклетки и се включват при засичане на движение на хора в осветяваното пространство, което ги прави още по-атрактивни на пазара. В хода на проекта, от територията на европейските страни-участници, бяха закупени и тествани по отношение на безопасност 90 броя LED прожектори от различни марки и модели. Обобщените резултати от тестовете по електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост показаха, че 55 от изпитаните продукти отговарят на стандартите. Пет продукта имат сериозни несъответствия – те носят висок риск за потребителите от попадане под напрежение и удар от електрически ток. Гранични стойности при изпитанията са показали 9 прожектора – те потенциално могат да създадат среден и нисък риск, а несъществени несъответствия имат 21 продукта.

В резултат на проекта в рамките на Съюза са създадени 12 нотификации  в Европейска система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти – RAPEX, като 5 от тях са благодарение на работата на българската Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. На ниво ЕС общо 35 различни по марка и модел несъответстващи LED прожектори бяха изтеглени от пазара и спрени от разпространение, като окончателното им количество ще бъде обобщено, след приключване на проекта на ниво ЕС през есента.

За да бъде под контрол целият български пазар, служителите на ДАМТН извършиха през месец април 2016 година проверка на още 133 LED прожектора различни по вид, марка и модел в търговски обекти на територията на цялата страна. На място бяха установени несъответствия за 13 продукта: липса на инструкция за употреба на български език и адрес на отговорните икономически оператори. За тях бяха предприети коригиращи действия и несъответствията бяха отстранени. За всички 133 продукта проверките продължиха с изискване на Декларация за съответствие и техническо досие за всеки прожектор. Предоставени бяха документи, които потвърдиха оцененото и удостоверено съответствие на всички проверени продукти.

Това беше нов по технология проект към европейската програма Хоризонт2020, тъй като се извърши в симбиоза между две групи за административно сътрудничество към Европейската комисия – Групата за административно сътрудничество към Директива 2014/35/ЕО за електрически съоръжение (ADCO LVD) и Групата за административно сътрудничество към Директива 2014/30/ЕО за електромагнитната съвместимост (ADCO EMC).

Основната цел на проекта бе да се извършат общи дейности между страните от Европейския съюз (ЕС) по закупуване и тестване на проби от всяка страна; създаване на RAPEX нотификации за потенциално опасни продукти след изпитвания; обмяна на добри практики и опит за повишаване нивото на безопасност на потребителите на Европейския пазар за електрически уреди – LED прожектори. Организатор и ръководител на проекта бе Финландската агенция за безопасност и химикали. ДАМТН получи европейско финансиране по проекта на стойност 5000 евро, които основно бяха разходвани за закупуване на стоки за изпитване и подлагането им на съответните тестове.

Share this post