ДАМТН извърши комплексна проверка на бензиностанции в областите Сливен и Ямбол

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извърши масирани проверки на бензиностанциите на територията на областите Сливен и Ямбол. Инспекциите осъществявани от служителите на агенцията бяха комплексни, като се следи с повишено внимание за контрола и качеството на течните горива, както и за техническия и метрологичен контрол на бензиноколонките в обектите.

По време на инспекциите бяха обхванати 45 обекта, като са взети 42 проби от разпространяваните течни горива – 39 броя от гориво за дизелови двигатели и 29 броя от автомобилен бензин, както и 2 броя друг вид гориво. Инспекторите на ДАМТН са установили едно нарушение за несъответствие на съдържание на биогориво в течно гориво, за което са предприети мерки за съставянето на акт за установяване на административно нарушение и налагане на имуществена санкция от 50 000 лв. Изтеглено е 613 литра гориво по искане на фирмата. Констатирано е и едно документално нарушение, за което предстои съставяне на акт и налагане на имуществена санкция от 1 000 лв.

Инспекторите са проверили общо 187 средства за измерване, от които 93 броя бензино и газоколонки, 5 везни за измерване на бутилки с газ, 2 разходомера, 48 манометъра и съоръжения под налягане, както и 39 нивомерни измервателни системи. Установени са 32 броя несъответстващи средства за измерване – 6 бензиномерни колонки, 6 газ колконки, 5 нивомерни измервателни системи, 12 манометъра и 2 разходомера. Извършени са общо 44 контролни измервания на модули за бензин и дизел на колонки за светли горива за установяване на нередности. За 2 модула на две колонки за светли горива е установено, че измерват с грешка, по-голяма от допустимата, което е довело до тяхното спиране от употреба. Нарушенията са установени в 16 обекта, като за установените несъответствия са съставени 14 броя протокола за задължителни предписания и 6 броя акт за установяване на административно нарушение, като предстои съставянето на още 10.

Проверени бяха и 24 броя автомобилни газоснабдителни станции, 1 брой газоснабдителна станция за бутилки, 4 броя пунктове за пълнене на газови бутилки до 5 дм3, като бяха извършени. Внезапни инспекции бяха извършени и на 26 броя газови инсталации за втечнени въглеводородни газове и 26 броя съдове, работещи под налягане. Констатирани бяха 6 газови инсталации и 4 съда, работещи под налягане, без извършен технически преглед, както и 3 газови инсталации, пропускащи газ. На 6 обекта са дадени задължителни предписания, като 7 газови инсталации за втечнени въглеводородни газове и 4 съда, работещи под налягане, са спрени от експлоатация.

За установените административни нарушения ДАМТН е предприела административно наказателни процедури.

Share this post