ДАМТН проведе разяснителна кампания за употребата личните предпазни средства в условията на COVID-19

 

Експерти на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведоха на 29 септември 2020 г. в гр. Стара Загора информационен ден, посветен на темата: „Прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства“. Домакин и съорганизатор на разяснителната кампания  беше местния „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС). Събитието предизвика интерес сред представители на държавни институции, фирми производители, вносители и дистрибутори, които имат отношение към проектирането, производството, вноса, дистрибуцията и използването на лични предпазни средства (ЛПС).

В своя  презентация, инж. Вася Миланова, държавен експерт Главна дирекция „Надзор на пазара“, разясни на участниците изискванията на приложимото европейско законодателство по отношение на ЛПС в условията на COVID-19. Акцент на презентацията бяха ЛПС, препоръчани от ЕК и СЗО за ползване от персонала на първа линия, които попадат в обхвата на компетенциите за надзор на ДАМТН.

От своя страна, управителят на ЦИЕС, инж. Благовеста Шинева, запозна присъстващите с основните дейности на компанията, които могат да бъдат от полза за икономическите оператори. В отделна лекция инж.Шинева разгледа новия стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553 – Маски за лице за населението и ръководство за минималните изисквания и методите за изпитване и използване.

Дискусията, в края на информационната кампания, се проведе със специалното участие на инж. Мирослав Йотов, главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ в ДАМТН. В своето изказване той обобщи информацията относно трите вида маски, за които се прилагат различни изисквания. Това са маските, попадащи в категорията лични предпазни средства, които трябва да отговарят на изискванията на Регламент 2016/425 и подлежат на контрол от ДАМТН. Другият вид ЛПС са медицинските маски, които са предназначени за работещите в болничните заведения. Всички останали, извън посочените два вида, са маските за населението, които са под контрола на Комисията за защита на потребителите.

Share this post