ДАМТН стартира разработването на проект на Закон за техническия надзор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с  подготовката на проект за нов Закон за техническия надзор, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Ви кани да  участвате  в процеса по разработването на този нормативен акт.

Вашите предложения   за изменения и допълнения на отделни части от сега действащия Закон за техническите изисквания към продуктите, както и нови текстове за повишаване ефективността на осъществявания технически надзор  на съоръжения с повишена опасност изпращайте най-късно до 30.01.2015 г. на следния адрес: damtn@damtn.government.bg

ДАМТН на база получените  предложения както от структурите на агенцията, така и от бизнес асоциациите, неправителствените организации и заинтересованите страни ще изготви проект на Закон за техническия надзор, който ще представи за  обществено обсъждане до 27.02.2015 г.

Законопроектът  след нотификацията му пред Европейската комисия   и съгласуването му по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация ще бъде внесен в Министерския съвет за одобряване  и представяне в Народното събрание за приемане.

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта!

Share this post