ДАМТН УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ УЧАСТИЕТО СИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ JA2015, РАБОТЕН ПАКЕТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ – МИКСЕРИ, БЛЕНДЕРИ И ТОСТЕРИ, КОЙТО БЕ ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ОСЪЩЕСТВЕН ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА PROSAFE

През месец юни тази година ДАМТН успешно приключи участието си в международния проект JA2015, работен пакет: Електрически продукти – миксери, блендери, тостери. Проектът бе финансиран на 70% от Европейската комисия и бе координиран от PROSAFE. В него ДАМТН, България участва с още осем национални контролни органа от страните: Кипър, Латвия, Малта, Швеция, Португалия, Словакия, Финландия и Чехия.

Обект на проекта бяха миксери, блендери, тостери, които са широко използвани продукти от потребителите в домакинството. Основната цел на проекта беше повишаване нивото на безопасност на потребителите на Европейския пазар чрез общи надзорни дейности между страните от Европейския съюз (ЕС).

По проекта страните-участнички закупиха общо 134 различни по модел и марка миксери, блендери, тостери. Закупените проби бяха изпратени в две акредитирани лаборатории в Словения и Финландия. По този начин бе осигурен еднакъв подход при изпитване на продуктите от всички европейски страни. Продуктите бяха тествани по съответните стандарти за безопасност по отношение на Директивата за електрическите уреди ниско напрежение 2014/35/ЕС. Изпитванията показаха, че голяма част от продуктите са несъответстващи. На ниво ЕС общите резултати дадоха знак, че около 77% от тестваните продукти са с установени несъответствия. Изготвени бяха над 20 RAPEX нотификации. Трябва обаче да се подчертае, че резултатите имат отношение към целенасочения избор на продукти. Всички органи по Надзор на пазара в отделните страни бяха направили предварителни проучвания. Те закупиха продукти от нисък ценови клас, за които се очакваше да има несъответствия. Задачата бе да се изразходват най-ефективно европейските средства, като се открият максимален брой несъответстващи продукти, които да се изтеглят от пазара. Така би се постигнало повишаване на нивото на безопасност на потребителите в целия европейски пазар. От общите резултати е видно, че задачата бе изпълнена. Най-често срещаните несъответствия за продуктите от всички страни-участнички бяха по отношение на неточности в инструкцията за употреба, прекомерно нагряване (т.е. достигат се температури над допустимите), достъп до части под напрежение, неотговарящи на изискванията вътрешни проводници (те не са с необходимото сечение), недостатъчна устойчивост на топлина и огън и др.

В рамките на проекта ДАМТН с европейски средства закупи и изпита 15 различни по марка и модел продукта: 5 миксера, 5 блендера и 5 тостера. След получаване на резултатите от тестовете Главна дирекция „Надзор на пазара“ при ДАМТН  изготви 15 констативни протокола с констатации. С всички отговорни  икономически оператори, пуснали продуктите на пазара бяха осъществени срещи на основата на Европейското законодателство – Регламент № 765. В резултат на доброто сътрудничество между ДАМТН и икономическите оператори, в полза на потребителите и за повишаване нивото на безопасност на електрическите уреди, предлагани на българския пазар, се постигнаха  следните резултати:

– 2 RAPEX нотификации и 1 RAPEX реакция за продукт от Малта;

– 1 продукт – приведен в съответствие с изискванията, в количество 1242 броя;

– 12 вида продукти  – изтеглени от пазара, като 2 вида в количество 104 броя са унищожени.

Резултатите от работата на българския надзорен орган и другите партньорските органи показват, че съвместните действия на европейските страни по Надзор на пазара са  изключително ефективни за постигане на главната цел: по-сигурен пазар за потребителите.

Share this post