ДАМТН успешно приключи участието си в международния проект JA2015, специфична дейност: Ръчни електрически инструменти II – ръчни циркулярни триони, финансиран от ЕК и ръководен от PROSAFE

През месец юни, ДАМТН успешно завърши участието си в международния проект JA2015, дейност: ръчни електрически инструменти – циркулярни триони. В тази специфична дейност взеха участие органи по надзор на пазара от следните държави: Белгия, България, Чешката република, Германия, Франция, Латвия, Люксембург, Малта и Португалия. Проектът беше ръководен от PROSAFE. От всяка държава бяха закупени и проверени по 10 броя ръчни електрически инструменти. Фокусът беше насочен върху евтини продукти, предназначени както за професионалисти, така и за потребители тип „направи си сам“. Участниците в проекта закупиха 100 броя циркулярни триони от магазини и онлайн търговци. Машините бяха изпратени за изпитване в акредитираната лаборатория SIQ в Словения.

Резултатите от изпитванията показаха, че приблизително половината продукти отговарят на изискванията на приложимия европейски стандарт EN 60745-2-5 и Директива 2006/42/ЕС. При 24 броя циркуляри несъответствията се изразяват с пропуски в декларацията за съответствие, липсват предупредителни текстове за безопасност в инструкциите за експлоатация, както и в нанесена некоректна допълнителна маркировка. Само при 8 броя от изпитаните проби има несъответствия, които представляват сериозен или висок риск за потребителите.

След получаване на резултатите от изпитванията в лабораторията, ГД „Надзор на пазара“ при ДАМТН състави 10 констативни протокола. На тази база бяха направени и оценки на риска. С всички икономически оператори, пуснали продуктите на пазара, бяха проведени срещи, във връзка с изискванията на регламент № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета. За един от продуктите оценката показа „сериозен“ риск и беше изготвена нотификация в системата RAPEX. Продуктът е спрян от разпространение на пазара със заповед, но случаят все още не е завършен, тъй като е предявен иск от страна на вносителя и делото не е приключено.

В рамките на тази дейност беше съставено и Ръководство, което органите по надзор на пазара могат да използват при бъдещи действия, когато оценяват риска в следствие на липсващи предупреждения и информация свързана с безопасността.
Като резултат от работата на ДАМТН и другите органи от европейските страни стана ясно, че сътрудничеството между държавите членки на ЕС в областта на надзор на пазара е ефективно и постига основната си цел – по-безопасен пазар за потребителите.

Share this post