ДАМТН започва кампания за проверки на играчки по повод Деня на детето 2022 г.

 

Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще проведе поредната кампания по случай Деня на детето, който се отбелязва на 01 юни. Проверки ще се извършват на първи юни в търговски обекти в цялата страна.

Тази година в обхвата на кампанията е предвидено отново да се инспектират различни видове детски играчки. Целта е да се провери изпълнението на изискванията, разписани в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ). Инспекторите ще проверяват за наличие на „СЕ“ маркировка за съответствие, наименование и адрес на производител и вносител, предупредителни текстове и/или инструкции за употреба и информация за безопасност на български език.

За установените по време на кампанията нарушения, инспекторите на ДАМТН ще предприемат законосъобразни действия.

По време на кампанията за Деня на детето, през миналата 2021 г. са проверени общо 327 броя детски играчки. От тях 219 броя са били съответстващи, а 108 броя детски играчки са били с констатирани несъответствия. От тези 108 несъответстващи играчки, 45 броя са били без инструкция за употреба, 52 броя са били без маркировка за съответствие, 36 броя са били без предупредителен текст, 92 броя са били без наименование и адрес на отговорен икономически оператор и 7 броя са били с други несъответствия. Общия брой на нарушенията е повече от 108, защото при някои играчки са били установени повече от едно несъответствие.

Share this post