Държавен експерт – 5 щатни бройки в отдел „Контролно-методичен“ главна дирекция НЯСС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „държавен експерт” – 5 щатни бройки в отдел „Контролно-методичен“ главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Изготвя експертни анализи, прогнози и становища по безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; участва в разработването на проекти на нормативни актове и задължителни указания на ДАМТН и ГД НЯСС в областта на безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. Извършва координационни дейности и консултации по прилагането на нормативната база при осъществяване функциите на ДАМТН по осъществяването на контрола върху мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: магистър
Професионален опит: 4 години или ІІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически науки – хидротехническо строителство – хидротехническо строителство /ХЕС, ХТС, ХМС/, строителен инженер и др.;
Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 710 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел „Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56/-57 – отдел „Човешки ресурси”.


» [09.03.2016 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДАМТН
  • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
  • АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 29.01.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

» [25.04.2016 г.]

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура

Share this post