Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) запечата колонки в 10 бензиностанции

Проверките са извършени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за периода от 10 януари до 28 февруари 2017 г. и обхваща 156 бензиностанции, от които са взети 177 проби на течно гориво. Пробите са от автомобилен бензин А-95Н – 72, на дизелово гориво – 104, както и една проба на гориво за извънпътна техника и трактори.

52 000 литра е изтегленото некачествено гориво, глобите са за 266 000 лв.

След контролните изпитвания на взетите проби по комплекс от показатели, залегнали в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол са установени 14 несъответствия. При 11 от пробите (6,2%) има отклонения от изискванията за качество (9 проби при дизеловото гориво, 2 при автомобилния бензин. Отклонението при бензина е по показател «дестилационни характеристики – край на кипене», а при горивото за дизелови двигатели – по показател „пламна температура”.

Установени са и 3 несъответствия по отношение на изискванията за съдържание на биогориво, което е 1,7% от общия брой на изпитаните проби. Документални нарушения има в 6 обекта (3,8%).

В 10 обекта, за които е установено, че разпространяват некачествено гориво, са наложени принудителни административни мерки и са запечатани бензиноколонките. От търговската мрежа са изтеглени  52 089 литра течно гориво, от които 50 336 л гориво за дизелови двигатели и 1 753 л.  автомобилен бензин.

Предстои издаване на Актове за установени административни нарушения и на Наказателни постановления за общо 266 000 лв.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) продължава масираните проверки, с цел недопускане в мрежата на некачествено гориво.

Share this post