Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще проведе обучение на представители на общините с цел превенция на риска при експлоатацията на язовири

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще проведе обучения на представители на общините с цел превенция на риска при експлоатацията на язовирите, които стопанисват. Това стана ясно днес на среща с Националното сдружение на общините (НСОРБ) инициирана от министъра на икономиката Теодор Седларски. Тя бе ръководена от заместник-министър Лъчезар Борисов, а в нея участие взеха изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова и представители на общините Мизия, Хасково, Кърджали и Карнобат, на Министерството на околната среда и водите, заместник-председателите на ДАМТН Маргарита Юлиянова и Валтер Василев, главният секретар на ДАМТН Валентин Чиликов и др.

„Инициираме тази среща, за да обсъдим кои са основните проблеми на общините и да набележим мерки за бързото им решаване“, каза в началото на срещата заместник-министър Борисов. Той акцентира, че към днешна дата около 90% от всички язовири на територията на страната са общинска собственост и е важно да се набележат координирани действия, за да не се допускат инциденти. „Имате пълната подкрепа на министерството и на държавната агенция като нашата цел е да ви подпомагаме много по-активно и в оперативен порядък да обсъждаме и решаваме проблемите, които срещате“, допълни Лъчезар Борисов.

Стартира работа и по класифициране на язовирите според големината им, както и според риска, който евентуално биха носили за населението, инфраструктурата и стопанските субекти, и др. В нейния ход ще бъдат привлечени и други заинтересовани страни, за да се вземат предвид максимално много фактори. По време на срещата бе представен анализ на добрите чуждестранни практики при управлението на язовири, който е изготвен от ДАМТН, по разпореждане на министър Седларски. В него ясно са разграничени критериите за определяне на един воден басейн като язовир, като се вземат предвид всички негови характеристики – от големината му до потенциалния риск за човешкото здраве и за материални щети, които може да предизвика. Предварителните оценки на ДАМТН са, че ако тези критерии залегнат в нормативната уредба, броят на водните басейни, за които в момента отговаря държавната агенция, ще намалеят с около 2 000 броя (към днешна дата те са повече от 5 100). Същевременно това ще освободи административен капацитет за много по-засилен контрол на другите язовири на територията на страната.

„Тези изменения са много важни за общините и ние също сме готови да ги подкрепим“, каза изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова. По думите ѝ това ще реши много от проблемите на общините, защото към момента те трябва да отговарят на едни и същи изисквания за всички водоеми, които стопанисват, а това често е невъзможно. Общините изпитват сериозно затруднение и за назначаване на оператор на всеки язовир, каквото в момента е изискването в закона. В тази връзка от ДАМТН вече са стартирали разговори с няколко висши учебни заведения за разкриване на хидроинженерни специалности. „Това ще реши много от проблемите в сектора и ще повиши качеството на експлоатацията на язовирите“, категорични са от държавата агенция.

Общините са сред основните собственици на язовири в България, като управляват общо 4198 водни басейна. Те имат ангажимент да следят за безопасната им експлоатация. В тази връзка бе акцентирано, че вече са изпратени писма до всички тях за повишаване на вниманието и следене на нивото на водните басейни през следващите месеци, с оглед започващото снеготопене. По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за целево финансиране за подобряване състоянието на язовирите. Предстои да се направи общ анализ и координирани действия между местната и изпълнителната власт в тази посока.

Припомняме, че след законови промени в началото на 2016 г. ДАМТН има контролни функции по отношение на изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация; изпълнение на дейности по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръженията към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни. В агенцията действа и специализирана Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”. За първата година от нейната дейност, инспекторите са проверили над 5 хил. язовира, а направените предписания са повече от 4 хил. С подобряването на метеорологичната обстановка ще продължат и масираните проверки на контролните органи на ДАМТН, за да се проследи как се изпълняват направените предписания.

Share this post