Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти – земя и сгради, ползвани от ДАМТН

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

І. Възложител
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган и осъществява своята дейност следните дейности: надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход; надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него; технически надзор на съоръженията с повишена опасност; контрол на качеството на течните горива; метрологичен надзор; издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието.

ІІ. Обект на поръчката
Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти – земя и сгради, ползвани от ДАМТН.

ІІІ. Кратко описание
ДАМТН, като държавен надзорен орган, осъществява своята дейност от администрация, териториално намираща се в населени места, съгласно приложен списък Приложение №1. За осигуряване на нормални условия за труд ДАМТН, по необходимост ще прави дезинсекция, дератизация и дезинфекция на помещенията, където са разположени служителите с прилежащите към тях терени.

ІV. Място за изпълнение на поръчката
Място на изпълнение на поръчката са помещения в сградите ползвани от ДАМТН и прилежащите терени, съгласно приложен списък на обектите Приложение №1.

V. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от сключване на договора с възможност за продължаване за още една година, ако 1 месец преди изтичане срока на договора някоя от страните не изрази писмено несъгласието си.
Услугите по обработка на обектите са периодични и се извършват след писмена заявка от страна на Възложителя.

VІ. Условия и начин на плащане
Възложителят заплаща на Изпълнителя всяка обработка на съответния обект в срок до 30 дни след представяне на фактура и констативен протокол, подписан от двете страни.
Плащанията се извършват по банков път.
Максимална стойност на поръчката до 10 000 лв. без ДДС.

VІІ. Изисквания към изпълнението на поръчката
Отделните обработки на обектите ще се извършва по заявка на възложителя и трябва да бъдат изпълнени в съгласуван с възложителя ден и час.
Препаратите, използвани дезинсекция и дератизация на обектите трябва да са одобрени от Министерство на здравеопазването /МЗ/ и да са само за професионална употреба.
След извършване на услугата по дезинсекция и дератизация на всеки един обект да бъде издаден протокол за извършена обработка съгласно Наредба № 3 на МЗ от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

VІІ. Изисквания към участниците
Участниците следва да представят удостоверение за придобита правоспособност за ръководител и/или изпълнител.
Участниците следва да извършват Дезинфекции, дезинсекции и дератизации с биоциди, разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
При извършване на дейността си участниците следва да спазват изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

VІІ. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”.
Участниците предлагат единични цени за услугата дезинсекция и дератизация.
На първо място се класира участникът, чиято сума от единичните цени за извършване на дезинсекция и дератизация е най-ниска.

VІІІ. Предложение за срок на валидност на офертата:
Подаденото предложение следва да е със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подаването му.

ІХ. Срок за получаване на оферти:
Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. София, до 17.00 ч. на 12.06.2014 г.
Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик, с посочване на името на участника и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася и изричен надпис „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ“.

Х. Сключване на договор:
С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка.

ХІІ. Наименование, адрес на възложителя и лице за контакти:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А, лица за контакти:

Динко Мандов, началник на отдел „Управление на собствеността“
Тел: 02/9 396 708, 0879504411
E-mail: Dinko.Mandov@damtn.government.bg

Елена Хаджиева, специалист в Сектор НП – Югозападен район
Тел: 02/9396722, 0879504399
E-mail: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg

Share this post