Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на проекти"
Д ФСДУП

Лице за контакт:
Димитър Петков, Директор
1797 София, бул. „Г.М. Димитров“ № 52А, ет.4
Тел.: +359 2 892 97 43
Факс: + 359 2 986 17 07
e-mail: Dimitar.Petkov@damtn.government.bg

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“ е отговорна за изпълнението на следните задачи:

1. в областта на финансово-счетоводната дейност:
1. в областта на финансово-счетоводната дейност:
а) подпомага председателя, заместник-председателите и главния секретар за правилното и законосъобразното разходване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства, като осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет; осигурява ефективното и законосъобразното разходване на бюджетни средства при спазване на финансовата и бюджетната дисциплина;
б) организира и осъществява счетоводната отчетност на ДАМТН на касова и начислена основа в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетни организации счетоводни стандарти и указания;
в) изготвя периодичните отчети и годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и тримесечните и годишните оборотни ведомости на ДАМТН;
г) участва в процеса на управление на бюджетните средства на ДАМТН и изготвя своевременно заявките за лимити за необходими средства на ДАМТН;
д) разработва проект на бюджет на ДАМТН, както и тригодишна бюджетна прогноза в съответствие със Закона за публичните финанси, с решението на Министерския съвет за бюджетната процедура за съответната година, указанията на министъра на финансите, указанията на министъра на икономиката и с Единната бюджетна класификация;
е) извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните средства;
ж) подпомага председателя при организацията и изграждането на системата за финансово управление и контрол;
з) организира и провежда инвентаризациите на активите и пасивите в ДАМТН по реда, приложим за бюджетните организации;
и) създава и съхранява ведомости за заплати, както и всички платежни документи върху заплатите на работниците и служителите, изготвя необходимите финансови документи за пенсиониране и образци за трудов стаж на служителите на ДАМТН;
к) осигурява своевременното събиране на вземанията на ДАМТН;
л) създава и организира съхранението на счетоводната информация и документи и тяхното ползване съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

2. в областта по управление на собствеността:
а) осигурява поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени и/или собственост на ДАМТН;
б) осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на ДАМТН;
в) извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности при спазване разпоредбите на действащото законодателство;
г) организира и осигурява транспортното обслужване, експлоатацията и поддръжката на автопарка на ДАМТН и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградите на ДАМТН и прилежащите им терени;
д) отговаря за правилното управление, стопанисване и законосъобразно използване на недвижимата собственост на ДАМТН, поддържа регистър на недвижимата собственост и не допуска разхищения и злоупотреби със стоково-материални ценности;
е) отговаря за навременното и законосъобразно актуване и деактуване на недвижимите имоти, предоставени за ползване и/или собственост на ДАМТН;
ж) изготвя, обобщава и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи (основен ремонт, обзавеждане и оборудване) и отчита усвоените средства на капиталовите разходи в системата на ДАМТН; организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския контрол;
з) осигурява ДАМТН с необходимите консумативи и материали за дейността й;организира завеждането и разпределянето на материалните активи на ДАМТН и участва в процеса по извършване на инвентаризации;

3. в областта на техническата хармонизация, международното сътрудничество, подготовката на проекти, планирането и отчетността на дейността:
а) организира и координира подготовката на задгранични командировки и оформянето на необходимите документи за това;
б) организира и координира сътрудничеството с международни, регионални и национални организации в областите на дейност на ДАМТН;
в) организира международните изяви на председателя, на заместник-председателите, на главния секретар и на другите служители на ДАМТН;
г) подпомага дирекциите и обобщава информацията при разработването на програмния бюджет и отчет, на периодичните и годишните отчети и доклади за дейността на ДАМТН и за състоянието на администрацията и на годишния доклад за състоянието на системата за оценка и управление на риска, на системата за управление на качеството и на системата за финансово управление и контрол;
д) координира действията на другите административни звена във връзка с участието им в планирането и отчитането на дейността на ДАМТН;
е) организира и координира подготовката на междуведомствени споразумения за сътрудничество съобразно функционалната компетентност на агенцията и координира изпълнението им;
ж) организира разработването на проекти, финансирани по програми и фондове на Европейския съюз, или на двустранни програми за сътрудничество;
з) организира изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;
и) координира и участва в подготовката на становища, позиции и информация във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз, съобразно функционалната компетентност на ДАМТН;
к) координира участието на представители на ДАМТН и участва с експерти в работните групи, комитети и други работни форуми на Европейската комисия;
л) изпълнява функциите на контактна точка на ДАМТН в Механизма за организация и координация на обмена на информация, свързана с прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218/21 от 13.08.2008 г.).