Директор на Д ФСДУС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „директор” на дирекция „Финансова – стопански дейности и управление на собствеността”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Разработва и провежда политиката на ДАМТН в областта на счетоводната и стопанската дейност, управлението на собствеността и материално – техническото снабдяване. Ръководи, координира и контролира дейността и изпълнението на задачите от служителите в дирекцията. Съгласува направените предложения за откриване на обществена поръчка, всички договори свързани с изразходване на финансови средства. Организира изготвянето на проектобюджета на ДАМТН и отчитане на изпълнението му, снабдяването, съхранението, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности, управлението и стопанисването на недвижимите имоти на агенцията при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, магистър
Професионален опит: 5 години или ІІ младши ранг
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: икономически/стопански науки
Компютърни умения MS Office
Размер на основната заплата за длъжността: 800- 2700 лв.
Конкурса ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.
Тема: „Роля и функции на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/9885852 – отдел “Човешки ресурси”.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Материали за подготовка за конкурса:

  • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
  • Системата за финансово управление и контрол (СФУК)
  • Закон за устройството на държавния бюджет – Бюджетни процедури (програмен бюджет)
  • Закон за обществените поръчки
  • Закон за държавния служител
  • Кодекс на труда
  • Закон за администрацията
  • Устройствен правилник на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Share this post